Tue, 12/03/2019 - 14:40 · per neokinok

CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES AUDIOVISUALS PARTICIPAR AL AYA Art 2019

CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES AUDIOVISUALS PARTICIPAR AL AYA Art 2019

CONVOCATORIA TANCADA


BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Es poden presentar projectes en qualsevol d’aquestes modalitats i tecnologies: Realitat Virtual; Instal·lacions audiovisuals; Instal·lacions llumíniques; Mapping i micromapping; Instal·lacions immersives i sensorames etc.; Altres instal·lacions que incloguin art digital o electrònic.


Seleccionarem projectes artístics basats en els següents conceptes:
Plantes i Saviesa de les plantes, Esperit de les plantes, Plantes visionàries, Plantes medicinals, Xamanisme, Esperit, Ciència, Medicina, Tradicions, Ús indígena, Religió, Art, Creativitat, Cultura, Ètica, Legalitats, Llibertat cognitiva, Recerca, Seguretat, Esperanza per al nostre Futur, Evolució Enteogènica, Naturalesa, Apoderament, Discerniment.


ESPAIS: Sales 10 i 11 i terrassa de la 3a planta del Palau de Congressos de Girona.
Podeu fer una vísita virtual als espais aquí: gironacongressos


REMUNERACIÓ
L’organització remunerarà amb un màxim 1500 € cadascun dels projectes seleccionats. Les remuneracions poden incloure: honoraris dels/les artistes, transport de l’obra, viatges, dietes i despeses de producció. S’haurà d’adjuntar el pressupost, especificant quina part correspon a cadascun dels conceptes. A l’import a percebre s’hi aplicaran les retencions d’IRPF i drets d’autor si n’hi ha, corresponents segons la legislació vigent.
L'allotjament dels/les artistes serà a càrrec de l'organització, amb un màxim de 5 nits i dues persones per projecte (des del dia 29 de maig fins al dia 2 de juny inclòs). En cas que els/les artistes no puguin assistir a l'esdeveniment, cal que ho indiquin, ja que el muntatge i desmuntatge de l'obra serà a càrrec de l'Associació Cultural Telenoika.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
Butlleta d’inscripció
Cal que ompliu la butlleta d’inscripció que trobareu al web: Formulari / Formulario / Webform


En aquesta butlleta cal omplir tots els camps obligatoris d'inscripció: nom, cognoms, Numero de DNI, NIE o Pasaport, email, telèfon, breu descripció de l’obra, títol, projecte, mides, muntatge tècnic i necessitats i/o manteniment durant l'exposició. També cal adjuntar un dossier del projecte (en format .pdf, .jpg o .png de màx. 2MB). El dossier ha de contenir imatges que la il·lustrin (en cas de ser seleccionat/da, aquesta informació, amb la breu descripció de l'obra, serà la que apareixerà a la programació i a la difusió). També podeu pujar informació complementària en dos camps no obligatoris amb un màxim de 2MB en format pdf, jpg o png. Breu biografia de les/els artistes. Pressupost, especificant quina part correspon a cadascun dels conceptes.


En el cas de les instal·lacions audiovisuals caldrà especificar mides i necessitats tècniques del muntatge. En el cas de les instal·lacions, intervencions a l’espai públic i recorreguts sensitius: caldrà relacionar les mides de la instal·lació i també les necessitats tècniques del muntatge. En el cas de performances o accions, enllaç a imatges de la performance o acció que es vol realitzar, juntament amb la durada i les necessitats tècniques.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 15 de abril de 2019
Resolució propostes guanyadores: 20 d’abril 2019


*Perquè la proposta sigui valorada per a la seva selecció caldrà entregar tota la documentació específica tal com es determina a les bases.


La selecció de projectes serà a càrrec de l’Associació Cultural Telenoika.


CRITERIS DE SELECCIÓ:
Tindran prioritat els projectes que compleixin els següents requisits:
Qualitat artística.
Grau d’innovació i experimentació.
Adequació i coherència amb les temàtiques de la convocatòria.
Tindran prioritat les propostes interactives i participatives amb el públic.


Observacions:
-L’organització no es responsabilitza de les necessitats tècniques dels projectes, ja que volem que siguin completament produïts amb l’ajut econòmic aportat, tot i que l’organització pot ajudar en la instal·lació i la gestió de projectes a l’espai, si està ben especificat al dossier que s’entrega amb la inscripció.
-L’ingrés de la remuneració només es farà efectiu quan l’associació cultural Telenoika hagi rebut les subvencions atorgades.
-L’organització no es fa càrrec del transport de les obres ni dels viatges les/dels dels artistes.
-La inscripció dóna lloc a la plena acceptació de les bases de la convocatòria.
-Els/les artistes seleccionats/des que presentin obres que requereixen la interacció amb el públic es faran càrrec de la gestió de la mateixa durant l'esdeveniment durant els horaris conviguts.
CAST//


CONVOCATORIA de PROYECTOS AUDIOVISUALES para PARTICIPAR En la World
Ayahuasca Conference - AYA Arte 2019
Formulari / Formulario / Webform


BASES DE LA CONVOCATORIA
Se pueden presentar proyectos en cualquiera de estas modalidades y tecnologías: Realidad Virtual; Instalaciones audiovisuales; Instalaciones de ilumnicación; Mapping y micromapping; Instalaciones inmersivas y sensoriales etc.; Otras instalaciones que incluyan arte digital o electrónico.

Seleccionaremos proyectos artísticos basados en los siguientes conceptos: Plantas y Sabiduría de las plantas, Espíritu de las plantas, Plantas visionarias, Plantas medicinales, Chamanismo, Espíritu, Ciencia, Medicina, Tradiciones, Uso indígena, Religión, Arte, Creatividad, Cultura, Ética, Legalidades, Libertad cognitiva, Investigación, Seguridad, Esperanza para nuestro Futuro, Evolución Enteogénica, Naturaleza, Apoderamiento, Discernimiento.

ESPACIOS: Sales 10 y 11 y terraza de la 3.ª planta del Palau de Congresos de Girona.
Podéis hacer una visita virtual en los espacios aquí:
gironacongressos


REMUNERACIÓN
La organización remunerará con un máximo 1500 € cada uno de los proyectos seleccionados. Las remuneraciones pueden incluir: honorarios de los/las artistas, transporte de la obra, viajes, dietas y gastos de producción. Se tendrá que adjuntar el presupuesto, especificando qué parte corresponde a cada uno de los conceptos. Al importe a percibir se aplicarán las retenciones de IRPF y derechos de autor si hay, correspondientes según la legislación vigente.

El alojamiento de los/las artistas será a cargo de la organización, con un máximo de 5 noches y dos personas por proyecto (desde el día 29 de mayo hasta el día 2 de junio incluido). En caso de que los/las artistas no puedan asistir al acontecimiento, hace falta que lo indiquen, puesto que el montaje y desmontaje de la obra será a cargo de la Asociación Cultural Telenoika.


DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR:
Boletín de inscripción
Hace falta que rellenéis el boletín de inscripción que encontraréis en La web:
Formulari / Formulario / Webform


En este boletín hay que llenar todos los campos obligatorios de inscripción: nombre, apellidos, Numero de DNI, NIE o Pasaporte, email, teléfono, breve descripción de la obra,título, proyecto, medidas, montaje técnico y necesidades y/o mantenimiento durante la exposición. También hay que adjuntar un dosier del proyecto (en formato .pdf, .jpg o .png de máx. 2MB). El dosier tiene que contener imágenes que la ilustren (en caso de ser seleccionado/da, esta información, con la breve descripción de la obra, será la que aparecerá en la programación y a la difusión). También podéis subir información complementaria en dos campos no obligatorios con un máximo de 2MB en formato pdf, jpg o png. Breve biografía de las/los artistas. Presupuesto, especificando qué parte corresponde a cada uno de los conceptos.


En el caso de las instalaciones audiovisuales habrá que especificar medidas y necesidades técnicas del montaje. En el caso de las instalaciones, intervenciones al espacio público y recorridos sensitivos: habrá que relacionar las medidas de la instalación y también las necesidades técnicas del montaje. En el caso de performances o acciones, enlace a imágenes de la performance o acción que se quiere realizar, junto con la duración y las necesidades técnicas.


FECHA LIMITE De INSCRIPCIÓN: 15 de abril de 2019
Resolución de propuestas ganadoras: 20 de abril 2019


Para que la propuesta sea valorada para su selección habrá que entregar toda la documentación específica tal como se determina en las bases.


La selección de proyectos se hará a cargo de la Asociación Cultural Telenoika.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Tendrán prioridad los proyectos que cumplan los siguientes requisitos:
Calidad artística.
Grado de innovación y experimentación.
Adecuación y coherencia con las temáticas de la convocatoria.
Tendrán prioridad las propuestas interactivas y participativas con el público.


Observaciones:
-La organización no se responsabiliza de las necesidades técnicas de los proyectos, puesto que queremos que sean completamente producidos con la ayuda económica aportada, a pesar de que la organización puede ayudar en la instalación y la gestión del espacio, si está muy especificado en el dosier que se entrega con la inscripción.
-El ingreso de la remuneración solo se hará efectivo cuando la asociación cultural Telenoika haya recibido las subvenciones otorgadas.
-La organización no se hace cargo del transporte de las obras ni de los viajes de las/ los artistas.
-La inscripción da lugar a la plena aceptación de las bases de la convocatoria.
-Los/las artistas seleccionados/dos que presenten obras que requieran la interacción con el público se harán cargo de la gestión de la misma durante el los horarios de evento.

News ComunitAV

 • MIRA DIGITAL ARTS FESTIVAL 2018

  Una setmana pel MIRA 2018! Vine a viure tres dies plens de música i arts digitals amb espectacles audiovisuals, instal·lacions, concerts amb so 3D, experiències fulldome 360º, DJ & VJ sets, conferències i una exposició.

  https://www.mirafestival.com

 • Masterclass: The Mastery of Immersion

  *** ENTRADA GRATUITA. AFORO LIMITADO ***

  Masterclass en el MIRA Dome by adidas Originals realizada en colaboración con FIU Barcelona, Eyesberg Studio y telenoika. Enfocada a la creación de contenido para dome 360º, se presentarán varios ejemplos de storytelling y las distintas posibilidades para transformarlo en una experiencia inmersiva.

  Programa:

  - Introducción del programa The Mastery of Immersion a cargo de Humbert Clotet Castells, CEO y co-fundador de FIU House.

 • NitAV - Linalab & !ME

  AVShow
  Linalab & !ME

 • Circle of Light Festival opens call to ART VISION 2017 International Projection Mapping and VJing Competition

  MOSCOW, RUSSIA – ART VISION, the biggest projection mapping and VJing Competition, opens call! Artists are welcome to submit their projects by 10 August 2017. Shortlisted entry works will be shown on the facades of world famous Bolshoi and Maly Theaters and will be seen by millions and millions of people. The VJ battle will strike in MIR Hall being a brand new indoor venue in Moscow. Top three in each nomination will be awarded with money prizes. Entry is free.

News Telenoika

 • CALL FOR ART PROJECTS AYA-19

  CALL FOR AUDIOVISUAL PROJECTS
  TO PARTICIPATE IN THE World Ayahuasca Conference - AYA Art 2019

  CLOSED CALL
  We will publish the results soon. Thanks for your participation


  TERMS AND CONDITIONS OF THE CALL
  Projects can be presented in any of the following modalities and technologies: Virtual Reality; Audiovisual Installations; Lighting Installations; Mapping and Micromapping; Immersive and Sensorial Installations etc.; Other installations that include digital or electronic art.


 • CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES AUDIOVISUALS PARTICIPAR AL AYA Art 2019

  CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES AUDIOVISUALS PARTICIPAR AL AYA Art 2019

  CONVOCATORIA TANCADA


  BASES DE LA CONVOCATÒRIA

  Es poden presentar projectes en qualsevol d’aquestes modalitats i tecnologies: Realitat Virtual; Instal·lacions audiovisuals; Instal·lacions llumíniques; Mapping i micromapping; Instal·lacions immersives i sensorames etc.; Altres instal·lacions que incloguin art digital o electrònic.


  Seleccionarem projectes artístics basats en els següents conceptes:

 • Piscinada de VJs 2019 - Belo Horizonte

  Viernes, 15 de marzo de 2019 de 19:00

  Rua Pouso Alegre, 2048, Horto, Belo Horizonte

  O Festival Visual Brasil e Oficina de Imagens promovem no dia 15/03 um Encontro de VJs na cidade de Belo Horizonte, MG.

  Artistas convidados:

  Homem Gaiola
  VJ 1mpar
  VJ Vigas
  VJ Chico Abreu
  Vj Cardieri
  Vj Eletroiman
  TKLAB :: Projeto O ovo da serpente
  Lucas Fix

  DJ Bill

  Dia: 15/03/2019

  Horário :: 19hs as 00hs

  Local :: MAMA/CADELA
  Rua Pouso Alegre 2048
  31015104, Belo Horizonte

  ENTRADA GRATUITA

 • NITAV

  NitAV. Telenoika 16 anys

  Dissabte 26 de novembre 2016

  Proponemos un día para encontrarnos y poder mostrar e intercambiar conocimientos y experiencias, así como para divulgar y fortalecer la escena AV existente en Barcelona.
  Contamos con la participación de colectivos y artistas que trabajan en torno a al audiovisual.


  Programa

 • Immersive Dome Workshop

  ENG::

  MIRA, Eyesberg and Telenoika organize a 3-day workshop, presentations and other activities around the immersive visual and sound experiences.

  For the 2016 edition we present the Immersive Dome Workshop, with the main aim to work the theory, the different technical options and set up, as well as the 360º content creation for Dome structures.

  Lessons will take place on 7th, 8th and 9th November in Fabra i Coats venue, using the MIRA Dome and other facilities of the venue. Workshops will be driven by international experts.


  dome romain tardy
 • II Congreso Internacional de Luz y Mapping, del 21 al 23 de julio

  El CaixaFòrum Girona acoge el II Congreso Internacional de Luz y Mapping organizado por el Festival Internacional de Mapping de Girona es un espacio de debate y reflexión dónde conocer el talento de los artistas del sector, descubrir las últimas innovaciones y aprender diferentes técnicas. Un lugar de intercambio de conocimiento y de experiencias y un marco para establecer vínculos profesionales.

 • Iniciación al Mapping Modular + Impresión 3d

  HORARIOS

  19 y 20 de julio de 10h a 18h
  21 de julio de 10h a 14h.  El vídeo Mapping es una de las nuevas técnicas de creación audiovisual digital, basada en ajustar de manera precisa la imagen de vídeo a un objeto, superficie o volumen. Dentro de esta técnica, la más conocida y demandada es la del Mapping Building o Mapping Arquitectónico.

  En este taller superaremos el nivel inicial e investigaremos en cámara mapping, multipantalla, stage design e impresión 3D.


  DOCENTE

 • Festival Visual Brasil 2016

  - català -
  DIVENDRES 15 I DISSABTE 16 DE JULIOL DE 2016 _ PUNT MULTIMÈDIA, BARCELONA.
  VIDEOART, MAPPING, PERFORMANCES AUDIOVISUALS, INSTAL·LACIONS, DEBATS I NOVES MITJOS.
  HORARI: 20hs FINS A LES 02HS
  LOCAL: PUNT MULTIMÈDIA, CASA DEL MIG. MUNTADAS 5


  VISUAL BRASIL _ Escenari Global Bass

  Després de tretze edicions es presentaran més de 300 artistes internacionals, la trobada de 2016 es realitzarà dues nits amb de molt de ritme al Parc de l'Espanya Industrial.