Sun, 17/02/2008 - 11:01 · per telenoika

Santi Vilanova - Data_Leecher

Data Leeching 

 


La intenció d'aquest projecte es proveir de noves eines de control i noves fonts de creació a la comunitat d'artistes audiovisuals que treballen amb tecnologies digitals. Bàsicament el projecte consisteix en la confecció d'una plana web que centralitza la informació actualitzada en temps real provinent de distintes bases de dades d'arreu del globus. Aquestes dades, be siguin meteorològiques, geològiques, mediambientals, demogràfiques, econòmiques, astronòmiques, sanitàries, etc, s'acondicionaran per tal de que siguin accessibles per part de creadors sense experiencia en la programació o en la informàtica de xarxes.

A més a més, s'ha dut a terme tot un procés de recerca i recopilació d'informació i eines útils per a aquelles persones que, sense tenir gaires coneixements de programació, vulguin fer servir dades extretes en temps real de qualsevol web html a internet per als seus projectes audiovisuals:

Manual d'obtenció, filtrat i conversió a OSC de dades web

El nostre mitjà concret per a extreure dades d'internet i convertir-les a un format interpretable és el llenguatje de programació PHP. PHP permet contingut dinàmic a la web, és a dir, permet l'actualització de dades mitjançant peticions a un servidor o a una altra web. Existeixen moltes classes PHP (petites aplicacions o llibreries d'instruccions) que permeten treballar amb protocols com OSC i MIDI o que ens ajuden a filtrar dades d'una web de la que volem extreure'n determinades informacions (pe. dades astronòmiques).

1. PHP i el Servidor Apache

Necessitem instal·lar el PHP i el Servidor Apache per a executar els codis PHP que ens ajudaran a filtrar les dades necessàries de les webs que triem. El procés és distint segons el sistema operatiu que fem servir:

A) Línux: Obrim un terminal i executem el següent comandament:

sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5

amb això instalarem els softwares necessaris. També haurem de reiniciar el servidor apache, per si de cas:
sudo/etc/init.d/apache2 restart.

Obrim el explorador d'internet (mozilla, chrome, etc) i escrivim "localhost" a la barra de direccions. Si apareix un missatge "it works!" és que està tot correcte. Per tal d'executar els nostres codis PHP (pe: cereals.php) haurem d'ubicar-los a la carpeta var/www del disc dur de sistema, i executarlos al navegador web així: 
localhost/cereals.php

B) Windows: La instal·lació del servidor Apache amb PHP sota Windows és un procés complex, s'han d'instal·lar les aplicacions per separat i editar arxius de sistema per a      configurar tot correctament. A més, fa falta conexió a internet per a executar els codis PHP, encara que no necessitin obtenir dades de la xarxa. Si teniu les ganes i els coneixements per a instal·lar i configurar el que cal molt millor. En cas contrari, afortunadament existeixen aplicacions que empaqueten tot, una d'elles es XAMPP,      que us instalarà tot el programari que cal per a començar a treballar. Podeu trobar l'aplicació i el seu detallat manual d'us a:

 
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

C) MacOSX: inclou a la instalació de sistema Apache i PHP, tot i que PHP es troba deshabilitat per defecte i s'ha de modificar un arxiu de sistema per a que comenci a      funcionar. Aquesta plana web explica com fer-ho:

 

2. El Pàrser i l'intèrpret OSC

Quan accedim a una web que ofereix dades en temps real normalment ens trobem amb planes plenes de taules i distintes seccions diferents. Necessitem aillar les dades que volem fer servir per tal de poder treballar amb elles i manipularles o convertirles en formats com OSC, més usables amb el programari de creació audiovisual "estándar".
Farem servir 2 classes PHP que ens ajudaran amb el parsejat i la conversió de les dades a OSC.
Una és el simple html dom parser:

 
 
amb el que podem analitzar tota una URL escrita en HTML i destriar-ne la informació útil.
 

L'altra és el client OSC, que podeu trobar aquí:
 

Podeu trobar totes dues classes, amb documentació adicional, en aquest paquet:
php_classes.zip

existeixen moltes altres classes que ofereixen altres funcionalitats:


PHP a MIDI: http://staff.dasdeck.de/valentin/midi/

de moment, només treballarem amb el protocol OSC, que ens permet una comunicació precisa amb entorns com Processing, PD, Max/MSP, Reaktor, vvvv, etc.

4. La Matèria Prima

Ja tenim tot el software necessari per a començar a xuclar dades d'internet i enviarles al nostre entorn de composició audiovisual, pero primer necessitem fer una mica de mineria de dades i trobar webs que ofereixin en format html informació dinàmica. Aqui van unes quantes webs:

els valors del ibex 35
http://www.bolsamadrid.es/esp/mercados/acciones/accind1_1.htm

dades meteorològiques a catalunya
http://www.meteoclimatic.com/index/mapinfo/ESCAT?screen_width=1280

dades oceanogràfiques
http://www.imedea.uib.es/~datos/produccion/boyas/index.php?seccion=cabrera&subsec=Datos&language=en_GB

cotització dels cereals a Argentina
http://www.bolcereales.com.ar/

dades astronòmiques
http://www.spaceweather.com/

Tracking de fauna marina
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/stop_cover.html
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/Stop39390-08/data39390-08.html

compendi de webs amb free data
http://gsociology.icaap.org/data.htm

També és interessant consultar webs sobre visualització de dades, com ara:
http://infosthetics.com/
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/

I el projecte de patchejat internacional de sensor i actuadors
http://www.pachube.com

5. El codi PHP

Ara si, ja podem començar a escriure les nostres aplicacions de parsejat i OSC amb php.
tot el codi php ha d'estar escrit entre els símbols <? i ?>, i haurem d'incloure les clases que necessitem i configurar ips i ports per al OSC.
A més a més, ens serà util una línia de codi que refresqui el nostre codi PHP automàticament.
Ara es tracta de consultar els exemples i la documentació de les classes, copiar i enganxar, proves i errors, fins que aillem les dades que ens poden ser útils.
el manual del html dom parser conté bastant exemples senzills, que ofereixen una bona base, i la clase osc.php, pel que fa al seu ús com a emissor de dades OSC és bastant senzill. Aquest seria l'esquelet bàsic d'una aplicacio php de parsejat i OSC:

 

<!-- Refresca cada 86400 segons (24 hores) -->
<meta http-equiv="REFRESH" content="86400">

<?

// Inclou les classes
include('html_dom_parser.php');
include('OSC.php');

// Llegeix una Web
$dom = file_get_dom('http://www.cincodias.com/indice/dow-jones/');

// Inicia OSCClient
$osclient = new OSCClient("127.0.0.1", 9999);

// Troba tags td amb la clase=value
$num = 0;
$valorweb = $dom->find('td.value');
foreach($valorweb as $v) {
$valorweb = $v->innertext;
$valorweb = ereg_replace(",",".",$dowjones);
++$num;

// Envia $valorweb per OSC
$oscmsg = new OSCMessage("/valor_".$num);
$oscmsg->add_arg($valorweb, "f");
$osclient->send($oscmsg);

}

?>

Aquí podeu descarregar uns quants exemples ja preparats:

exemples.zip

També existeix un extens manual i referència de PHP on-line a

La  intención de  este proyecto se proveer de  nuevas herramientas de  control y  nuevas fuentes de  creación a  la  comunidad de  artistas audiovisuales que trabajan con tecnologías digitales. Básicamente el proyecto consiste en la  confección de  una plana web que centraliza la  información actualizada en tiempo real proveniente de  distintas bases de datos de todas partes del globo. Estos datos, cordero sean meteorológicas, geológicas, medioambientales, demográficas, económicas, astronómicas, sanitarias, etc, se acondicionaran por tal de  que sean accesibles por parte de  creadores sin experiencia en la  programación o  en la  informática de  redes.

Además, se ha llevado a  término todo un proceso de  búsqueda y  recopilación de  información y  herramientas útiles para aquellas personas que, sin tener demasiados conocimientos de  programación, quieran usar datos extraídos en tiempo real de  cualquier web html a  internet para los suyos proyectos audiovisuales:

Manual de Obtención, filtrado y conversión a OSC de datos web
Nuestro medio concreto para extraer datos de  internet y  convertirlas a  un formato interpretable es el llenguatje de  programación PHP. PHP permito contenido dinámico a  la  web, es decir, permito la  actualización de  datos mediante peticiones a  un servidor o  a otra web. Existen muchas clases PHP (pequeñas aplicaciones o  librerías de  instrucciones) que permiten trabajar con protocolos como OSC y  MIDI o  que nos ayudan a  filtrar datos de  una web de  la  que volamos extraer determinadas informaciones (pe. datos astronómicos).

1. PHP y  el Servidor Apache

Necesitamos instalar el PHP y  el Servidor Apache para ejecutar los códigos PHP que nos ayudarán a  filtrar los datos necesarios de  las webs que triem. El proceso es distinto según el sistema operativo que usamos:

A) Línux: Abrimos un terminal y  ejecutamos el siguiente mando:
sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5.

con esto instalarem los softwares necesarios. También habremos de  reiniciar el servidor apache, por si las moscas:


sudo/etc/init.d/apache2 restart.

Abrimos el explorador de  internet (mozilla, chrome, etc) y  escribimos "localhost" a  la  barra de  direcciones. Si aparece un mensaje "it works!" es que está todo correcto. Por tal de  ejecutar nuestros códigos PHP (pe: cereales.php) habremos de  ubicarlos a  la  carpeta var/www del disco duro de  sistema, y  executarlos al navegador web así:  localhost/cereales.php

B) Windows: La  instalación del servidor Apache con PHP bajo Windows es un proceso complejo, se han de  instalar las aplicaciones por separado y  editar archivos de  sistema para      configurar todo correctamente. Además, hace falta conexió a  internet para ejecutar los códigos PHP, aunque no necesiten obtener datos de  la  red. Si tenéis las ganas y  los conocimientos para instalar y  configurar el que hace falta mucho mejor. De lo contrario, afortunadamente existen aplicaciones que empaquetan todo, una de  ellas se XAMPP,      que os instalarà todo el software que hace falta para empezar a  trabajar. Podéis encontrar la  aplicación y  su detallado manual de  os a:

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

C) MacOSX: inclou a la instalació de sistema Apache i PHP, tot i que PHP es troba deshabilitat per defecte i s'ha de modificar un arxiu de sistema per a que comenci a  funcionar. Aquesta plana web explica com fer-ho:

http://www.devarticles.com/c/a/Apache/Using-Apache-and-PHP-on-Mac-OS-X/

2. El Pàrser y  el intérprete OSC

Cuando accedemos a  una web que ofrece datos en tiempo real normalmente nos encontramos con llanuras llenas de  mesas y  distintas secciones diferentes. Necesitamos aillar los datos que volamos usar por tal de  poder trabajar con ellas y  manipularles o  convertirles en formatos como OSC, más usables con el software de  creación audiovisual "estándar".
Usaremos 2 clases PHP que nos ayudarán con el parsejat y  la conversión de  los datos a  OSC.
Una es el simple html dom parser:

http://simplehtmldom.sourceforge.net/ ,

con el que podemos analizar toda una URL escrita en HTML y  discernir la  información útil.

La  otra es el cliente OSC, que podéis encontrar aquí:

http://andy.schmeder.net/software

Podéis encontrar las dos clases, con documentación adicional, en este paquete:
php_classes.zip

existeixen moltes altres classes que ofereixen altres funcionalitats:

PHP a  MIDI: http://staff.dasdeck.de/valentin/midi/

por el momento, sólo trabajaremos con el protocolo OSC, que nos permito una comunicación precisa con entornos como Processing, PD, Max/MSP, Reaktor, vvvv, etc.


4. La  Materia Prima

Ya tenemos todo el software necesario para empezar a  chupar datos de  internet y  enviarles a nuestro en torno a  composición audiovisual, pero primero necesitamos hacer algo de  minería de  datos y  encontrar webs que ofrezcan en formato html información dinámica. Aqui van unas cuántas webs:

los valores del ibex 35
http://www.bolsamadrid.es/esp/mercados/acciones/accind1_1.htm

datos meteorológicos a  catalunya
http://www.meteoclimatic.com/index/mapinfo/ESCAT?screen_width=1280

datos oceanográficos
http://www.imedea.uib.es/~datos/produccion/boyas/index.php?seccion=cabre...

cotización de los cereales a  Argentina
http://www.bolcereales.com.ar/

datos astronómicos
http://www.spaceweather.com/

Tracking de  fauna marina
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/stop_cover.html
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/Stop39390-08/data39390-08.html

compendi de  webs con free data
http://gsociology.icaap.org/data.htm

También es interesante consultar webs sobre visualización de  datos, como por ejemplo:
http://infosthetics.com/
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/

Y  el proyecto de  patchejat internacional de  sensor y  actuadors
http://www.pachube.com

5. El código PHP

Ahora si, ya podemos empezar a  escribir nuestras aplicaciones de  parsejat y  OSC con php.
todo el código php ha de  estar escrito entre los símbolos <? y  ?>, y  habremos de  incluir las clases que necesitamos y  configurar ips y  puertos para el OSC.
Además, nos será util una línea de  código que refresque nuestro código PHP automáticamente.
Ahora se trata de  consultar los ejemplos y  la documentación de  las clases, copiar y  enganchar, pruebas y  errores, hasta que aillem los datos que nos pueden ser útiles.
el manual del html dom parser contiene bastante ejemplos sencillos, que ofrecen una buena base, y  la clase osc.php, con respecto al suyo uso como emisor de  datos OSC es bastante sencillo. Este sería el esqueleto básico de  una aplicacio php de  parsejat y  OSC:

<!-- Refresca cada 86400 segundos (24 horas) -->
<meta http-equiv="REFRESH" contento="86400">

<?

// Incluye las clases
include('htmldomparser.php');
include('OSC.php');

// Lee una Web
$dom = hilogetdom('http://www.cincodias.como/indice/dow-jones/');

// Inicia OSCClient
$osclient = new OSCClient("127.0.0.1", 9999);

// Encuentra tags td con la  clase=value
$num = 0;
$valorweb = $dom->find('td.value');
foreach($valorweb as $v) {
$valorweb = $v->innertext;
$valorweb = eregreplace(",",".",$dowjones);
++$num;

// Envía $valorweb por OSC
$oscmsg = new OSCMessage("/valor_".$num);
$oscmsg->addarg($valorweb, "f");
$osclient->send($oscmsg);

}

?>

Aquí podéis descargar unos cuántos ejemplos ya preparados:

exemples.zip

También existe un extenso manual y  referencia de  PHP on-line a   
http://www.php.net/manual/es/ 

 

Convocatories World

 • Convocatòria Ingràvid 2014

  Del 10 de març al 15 de maig 2014 obrim una convocatòria per a creadors multidisciplinars i investigadors, investigadors socials, filòsofs o altres cièntifics, o qualsevol altre persona relacionada amb el món de la investigació, el pensament i la creació contemporània.
  La dotació per a cada projecte es de 1.000 €

  Aquesta és una coproducció entre Ingràvidi l’Ars Santa Mònica

  Bases convocatòria per a creadors multidisciplinars. Ingràvid 2014

  ingravid
 • Convocatòria Punto y Raya Junior, fins el 15 ago 2012

  PyRjunior2012

  Convocatòria punto y raya junior

   

  El Festival més abstracte del món, el Punto y Raya, presenta la primera edició del Festival per a nens de 6 a 12 anys, que es celebrarà al CCCB de Barcelona el 10 i 11 de novembre de 2012.

   

  Convocatòria AUDIOVISUAL: curtmetratges abstractes de tècnica lliure que explorin punts i línies en diversos contextos. La durada màxima és 6 minuts i la banda sonora no pot contenir paraules articulades. veure bases
  Convocatòria FOTOGRÀFICA: fotografies abstractes de tècnica i format lliures que explorin punts i línies en diversos contextos. veure bases

  La inscripció és gratuïta i pot fer en línia. Data límit: 30 setembre 2012
  +INFO::
  http://www.puntoyrayafestival.com/

 • Mapping Festival : Convocatòris fins 15 març !

  mappingLine Up – Mapping Festival 2012 online:

  Thursday, March 15th!

   

   

  Mapping Festival 10-20 May 2012 Geneva #

   http://mappingfestival.ch

 • Deadline KERNEL 2012 : fins el 30 abr / Desio Italy

  KF-12-banner-728x90

 • Residencia Creativa Roots&Routes : 2-13 mai 2011 / Mercat de les flors

Altres convocatories

 • AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2014

  Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2014  L'Associació Cultural Telenoika obre "Convocatòria d'Ajuts per projectes de producció i recerca 2014"
  dins del camp de l'experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d'artistes i investigadors audiovisuals en general.

  AJUTS 2014
 • Resolució Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013

  RESOLUCIÓ AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2013

  Aquest any s'han presentat 10 projectes pels ajuts Telenoika 2013

  Enguany el jurat ha estat integrat per antics guanyadors dels Ajuts Telenoika, que des d'aleshores han passat a formar part de l'associació:
  • Lot Amorós [FeenelCaos, Desenvolupador de programari i maquinari obert], guanyador al 2010 amb el projecte P4Live.
  • Raimon Guarro [Imatgedart, Artesà de la imatge], guanyador al 2010 amb el projecte Alfanhuí.
  • Carlos Padial [aka Surreal, Cineasta i desenvolupador FLOSS], guanyador al 2011 amb el projecte KINORAW.
  • Ricardo Cançado [aka Eletro-I-man, VJ i creatiu visual], Col·laboració des del 2011 amb el projecte Proyecto Hibrido Live AV, presentat als ajuts 2010.

  El jurat dels Ajuts Telenoika de la convocatòria d'enguany volem manifestar que ens sentim honorats de formar-ne part i a la vegada orgullosos que l'Associació pugui seguir donant aquest suport als artistes i al seu treball d'experimentació i creació.

  Hem vist aspectes que ens semblen interessants i coincidents amb els propòsits dels ajuts a tots els projectes. No obstant, també ens sembla necessària l'honestedat de manifestar que els projectes rebuts, considerada la globalitat de la proposta que feia cada un d'ells, no tenien la qualitat que ens hauria agradat rebre. Tant per la forma, com pel contingut.

  Arrel d'aquesta constatació, també creiem que important fer autocrítica i valorar si el format, les condicions i la redacció de la convocatòria són els adients i de quina manera podríem millorar-los de cara a les convocatòries futures, que tant de bo puguem celebrar.

  Igualment som conscients de les dificultats de la pràctica artística i el que implica presentar projectes amb dates ajustades, i adaptar-los als requisits de les diverses convocatòries d'ajuts que existeixen.

  Per tot això, hem cregut oportú atorgar dos premis principals i dues mencions, ja que creiem i desitgem que tots ells puguin tenir un impacte positiu en les respectives comunitats.

  • Amb 1244,18 € el projecte de "Malabars interactius", de Joan Laporta i Biel Rosselló, pel potencial d'innovació en el context de les arts escèniques.
  • Amb 1555,82 € el projecte SynthPiBot, de Xavi Manzanares, per l'aposta de desenvolupament d'una eina de creació de síntesi d'audio.
  • Amb 600 € el projecte Experimental TV, de Daniel Miracle, per ajudar a garantir la continuitat d'una eina que utilitzen iniciatives com laTele orientades a promoure uns mitjans de comunicació més democràtics.
  • Amb 600 € el projecte Listening Lights d'Andrés Pérez López, per l'interès i la concreció d'una proposta de desenvolupament d'eines de sincronia de llum en funció de l'àudio i fortament basada en solucions de programari lliure.

  Telenoika, divendres 13 de desembre de 2013

  ajuts2013
 • Presentació dels Ajuts Telenoika 2012 i resolució dels guanyadors 2013

  Divendres 13 de desembre de 2013, de 19:00h a 22h.
  Telenoika. C.St Pau 58, 08001 Barcelona, Entrada Lliure.

  Acte de presentació dels projectes guanyadors dels Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012 i resolució dels guanyadors dels Ajuts 2013.
  Presentarem els projectes El Teatrillu, Fenaquitoscopi i Caleidoscopi Sonor, guanyadors al 2012 i anunciarem els guanyadors dels Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013.
  Per streaming :: http://telenoika.net:8004/ara.ogg

  ajuts 2012
 • Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013

  Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013
  Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2013

  L'Associació Cultural Telenoika obre "Convocatòria d'Ajuts per projectes de producció i recerca 2013" dins del camp de l'experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d'artistes i investigadors audiovisuals en general.

  1. Terminis de les beques
  Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dimarts 3 de desembre de 2013. La resolució es farà pública el divendres 13 de desembre de 2013, a les 19h, en l'acte de Presentació pública dels "Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012", al local de l'entitat del carrer Sant Pau, 58 del Raval de Barcelona.

  2. Dotació de les beques
  Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d'un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L'import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació Pública, un any després.

  ajuts2013
 • Telenoika :: Resolució Ajuts a la producció i a la recerca 2012

  RESOLUCIÓ AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2012

  Aquest any s'han presentat 14 projectes pels ajuts Telenoika 2012 i volem agraïr i felicitar a tot*s els artistes i creadors que han participat per l'alt nivell que han tingut les propostes d'aquest any. El jurat composat per Núria Vergés, Albert Callejo, Ignasi Àlvarez i Marc Pitarch, fa pública la seva decisió sobre el concurs d'ajuts a la producció i a la recerca de l'Associació Cultural Telenoika 2012.
  Hem decidit premiar tres projectes, de manera que finalment ens hem decantat pels següents projectes i amb els ajuts corresponents:

   

  Guanyadors

  teatrilloProjecte : El Teatrillu
  Ajut : 1900 €
  El Teatrillu és un entorn que mescla video a temps real, interactivitat per kinnect i procediments d'animació clàssics, en una eina de realitat augmentada, per la qual veiem grans possibilitats performantiques i una vocació open source en la qual l'ajut busca aprofundir. Concedim l'ajut al projecte El Teatrillu per tal que puguin avançar en El Teatrillu 2.0 sobre l'entorn obert openframeworks.cc i animem a tothom a acostar-se al projecte que servirà com a eina oberta disponible per noves aplicacions de teatre, titelles, entorns interactius, etc.

     fenaquitoscopi

   

   

  Projecte : Fenaquitoscopi
  Ajut : 1900 €
  El projecte Fenaquitoscopi, rescata una tècnica d'animació primitiva, i la implementa en tecnología open-hardware actual. La proposta, a partir de la espectacularitat d'alguns dels primers resultats  obtinguts amb el prototipus, és obrir aquesta tècnica a artistes visuals que hi estiguin interessats. Concedim l'ajut per tal que es pugui millorar les prestacions amb nous prototipus i perfeccionant-ne el software de control.

   

   

   

   

   

   

     agcbihcgProjecte : Caleidoscopi Sonor
  Ajut: 200 €
  El Caleidoscopi Sonor és un projecte que, malgrat la seva senzillesa tècnica, incideix plenament en una interès que és omnipresent en el actual estat de l'art : aconsseguir un generador que sigui al mateix temps sonor i visual. L'aparent ingenuitat de l'aproximació de Lucía Seguramente, no pot amagar el brillant plantejament de tot el projecte. Concedim l'ajut per tal que la construcció del Caleidoscopi es pugui dur a terme, i animem a l'artista a realitzar-ne tallers en l'àmbit de la comunitat.

  Agraïm a tots la participació i esperem poder seguir ajudant a la producció independent.
  (cc) tots els drets generats per aquesta convocatòria seran gestionats amb llicències lliures com Creative Commons.

  Convocatòria 2012: http://telenoika.net/ajuts2012

 • Presentació projectes guanyadors dels Ajuts Telenoika 2011 : 17-11-12 / Telenoika
  NC353L-369_small

  latele_small

  Presentació projectes guanyadors dels Ajuts Telenoika 2011
  Dissabte 17 de novembre, 18h.

  El passat any 2011 els projectes guanyadors dels Ajuts a la producció i recerca van ser Kinoraw i LaTele.cat.

  Enguany tenim el plaer de poder presentar els dos projectes guanyadors del passat any i de conèixer de la mà dels seus responsables en quin estat es troben Kinoraw i LaTele després d'un intens any de feina i il·lusió.

   

   

   

  18:00 Presentació dels projectes guanyadors Ajuts 2011: Kinoraw i LaTele.cat
  21:00 Guateque. Ambientació musical a càrrec del músic de la Comunitat Creativa DJ Moscardonzzz

  a Telenoika,
  18h, dissabte 17 de novembre de 2012
  C/ Sant Pau, 58 - 08001 rAVal - Bcn

 • Telenoika :: Ajuts a la producció i a la recerca 2012

  ajuts_telenoika_2012

   

  Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012
  Grants for research and production Telenoika 2012
  Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2012

  L'Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria d'Ajuts per projectes de producció i recerca dins del camp de l'experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d'artistes i investigadors audiovisuals en general.

  Resolució: http://www.telenoika.net/telenoika-resolucio-ajuts-la-produccio-i-la-recerca-2012

   

  1. Terminis de les beques
  Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 26 d'octubre del 2012. La resolució es farà pública la segona setmana de novembre del 2012.

  2. Dotació de les beques
  Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d'un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L'import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació pública (un any després) de les mateixes.

 • Resolució de la Convocatòria de residències artístiques MiRA!·TELENOIKA 2012

  Resolució de la Convocatòria de residències artístiques per a creadors audiovisuals MiRA!·TELENOIKA a Fabra i Coats.

  El jurat format per Antònia Folguera (Aventurera Multimèdia), Blai Mesa (Laboratori Visual), David Gonzalez (Festival MiRA!), Eduard Llorens (Telenoika) i Sergi Díaz (Fabra i Coats), vol destacar la gran qualitat i quantitat de projectes presentats i decideix otorgar les Residències artístiques per a creadors audiovisuals MiRA!·TELENOIKA a Fabra i Coats 2012 a:

   

  Villa Quitapenas. Proyecto escénico de danza interactivo.
  Aurora Diago Romero, Miriam Esteve Velázquez Quique Bataller Prats i Cristina Gómez Vicente.

  Mapping Móvil Interactivo. Instal·lació interactiva audiovisual.
  DEVICE: Marcello Buselli, Raül Peix Roldán, Eudald Salarich Sánchez, Ibran Trassierra Rodríguez i Pol Solà Casas.

  Primavera del 99%. Directe audiovisual.
  Serge Lorca Lloret, Carme Gomila Seguí, Tonina Matamalas Ensenyat, Laura López Martos.

  Barcelona, 31 de març de 2012

  convocatoria_MIRATLNK_cap