Telenoika
Lectura d’ones cerebrals (EEG) aplicades al New Media Art. Hacking d’un Neurosky.

Lectura d’ones cerebrals (EEG) aplicades al New Media Art. Hacking d’un Neurosky.

Descripció del taller:
Les ones cerebrals es poden llegir a través d’un casc de fer electroencefalogrames. Aquests cascs, entre molta altra informació, poden donar un índex de “concentració” i un de “meditació” de qui porta el casc posat. Si som capaços de llegir aquests índex podem crear instal·lacions artístiques interactives, de new media art o art digital vinculades al estat mental d’una persona.

En aquest taller aprendrem com programar amb Processing el protocol de comunicacions necessari per tal de poder llegir del casc EEG NeuroSky Mind Wave Mobile aquests índex per ser utilitzats posteriorment amb Arduino o pel propi Processing.

Disposarem d’un casc per fer proves reals.

Nombre màxim d’alumnes:6

Requisits: Has de venir amb un portàtil

Links d’interes: Troval, una instal·lació artística biotrònica per Fèlix Vinyals:
http://www.felixvinyals.com/en/work/torval-make-music-with-your-brain/

NeuroSky Mind Wave Mobile:
http://neurosky.com/biosensors/eeg-sensor/biosensors/

[English]

Workshop description:
The brain waves can be read through EEG headset. Those headsets, among other information, can provide an index of «concentration» and a «meditation» of the subject that is wearing the headset. If we read that index we can create interactive art installations, new media art or digital art related to the mental state of a person.

In this workshop we will learn how to program with Processing the communication protocol necessary to be able to read the communications protocol of the EEG headset NeuroSky Mind Wave Mobile to use this data letter with Arduino or Processing.

We’ll have a Neurosky Mind Wave Mobile for testing.

Places available: 6

Requirement: Bring your own laptop

Related Links:
Troval, the biotronic artwork of Fèlix Vinyals:
http://www.felixvinyals.com/en/work/torval-make-music-with-your-brain/

NeuroSky Mind Wave Mobile:
http://neurosky.com/biosensors/eeg-sensor/biosensors/

Inscripció

Lectura d’ones cerebrals (EEG) aplicades al New Media Art. Hacking d’un Neurosky.
  Puja comprovant / Sube comprobante / Upload bank receipt.
  Files must be less than 2 MB.
  Allowed file types: jpg jpeg png pdf.

  Pagament / Payment / Pago
  IBAN: ES30 3025 0001 1614 3312 7523
  BIC: CDENESBBXXX
  Banc: Caixa d'Enginyers
  ASSOCIACIO CULTURAL TELENOIKA
  Concepto: nom del taller / workshop's name

  recordeu pujar l'arxiu del rebut / remember to upload the bank receipt / recordad subir el fichero del recibo

  Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

  Telenoika

  Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
  (CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.