Telenoika
Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013

Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013

Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2013
Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2013

L’Associació Cultural Telenoika obre «Convocatòria d’Ajuts per projectes de producció i recerca 2013» dins del camp de l’experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d’artistes i investigadors audiovisuals en general.

1. Terminis de les beques
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dimarts 3 de desembre de 2013. La resolució es farà pública el divendres 13 de desembre de 2013, a les 19h, en l’acte de Presentació pública dels «Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012», al local de l’entitat del carrer Sant Pau, 58 del Raval de Barcelona.

2. Dotació de les beques
Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d’un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L’import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació Pública, un any després.

3. Candidats
Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, també estrangers, residents a l’estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que presentin una proposta de creació inèdita, d’acord amb aquestes bases.

4. Documentació
Els candidats hauran de trametre a la seu de Telenoika (carrer Sant Pau, 58, baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent:

 1. Dades personals i currículum del sol·licitant.
 2. Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.
 3. Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, bibliografia…
 4. S’haurà de presentar una còpia del projecte en paper i una altra en format digital.

5. Presentació pública
Un cop realitzat el projecte caldrà fer una Presentació pública amb lloc i data a determinar (aprox. novembre de 2014).

6. El jurat
Enguany el jurat estarà integrat per antics guanyadors dels Ajuts Telenoika, que des d’aleshores han passat a formar part de l’associació:

 • Lot Amorós [FeenelCaos, Desenvolupador de programari i maquinari obert], guanyador al 2010 amb el projecte P4Live.
 • Raimon Guarro [Imatgedart, Artesà de la imatge], guanyador al 2010 amb el projecte Alfanhuí.
 • Carlos Padial [aka Surreal, Cineasta i desenvolupador FLOSS], guanyador al 2011 amb el projecte KINORAW.
 • Ricardo Cançado [aka Eletro-I-man, VJ i creatiu visual], Col·laboració des del 2011 amb el projecte Proyecto Hibrido Live AV, presentat als ajuts 2010.

7. Drets de l’obra
Tots els drets de l’obra es reserven per als seus autors. Els autors cediran els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la difusió i documentació dels ajuts i/o les activitats de l’associació. Es valorarà positivament l’ús de llicències lliures, que permetin la lliure difusió de l’obra per internet. Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar Telenoika com a coproductora de l’obra.

Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
+INFO:: info@telenoika.net
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2013
La Asociación Cultural Telenoika abre “Convocatoria de Ayudas para proyectos de producción e investigación 2013” dentro del campo de la experimentación audiovisual. Se valorarán especialmente aquellos proyectos que aporten novedades y mejoras para beneficio de artistas e investigadores audiovisuales en general.
 
1. Plazos de las becas
Los candidatos podrán presentar su documentación hasta el martes 3 de Diciembre de 2013. La resolución se hará pública el viernes 13 de Diciembre de 2013, a las 19h, en el acto de Presentación pública de las «Ayudas a la producción e investigacion Telenoika 2012», en el local de la entidad de la calle Sant Pau, 58 del Raval de Barcelona.

2. Dotación de las becas
Las Becas están dotadas con 4.000 €, que se repartirán entre un mínimo de uno y un máximo de dos de los proyectos presentados (según el criterio del jurado, el cual establecerá las diferentes aportaciones para cada proyecto premiado). El importe de las becas se hará efectivo en un 80% en el momento de la resolución de las becas y entrega de la factura correspondiente, y el 20% restante después de la Presentación pública, un año después.

3. Candidatos
Podrán optar los artistas a título individual o colectivo, también extranjeros, residentes en el estado Español o con nacionalidad española que presenten una propuesta de creación inédita, de acuerdo con estas bases.

4. Documentación
Los candidatos tendrán que enviar a la sede de Telenoika (calle Sant Pau, 58, bajos, 08001, Barcelona) la documentación siguiente:

 1. Datos personales y currículum del solicitante.
 2. Proyecto, donde tiene que constar: objetivos, planteamiento teórico y técnico, calendario, coste aproximado de realización y plan de financiación.
 3. Toda la documentación adicional que los aspirantes crean conveniente incluir para facilitar la valoración del proyecto: dosier gráfico de obra reciente, bibliografía…
 4. Se tendrá que presentar una copia del proyecto en papel y otra en formato digital.

5. Presentación pública
Una vez realizado el proyecto habrá que hacer una Presentación pública con lugar y fecha a determinar (aproximadamente en noviembre de 2014).

6. El jurado
Este año el jurado estará integrado por antiguos ganadores de las Ayudas Telenoika, que desde entonces, han pasado a formar parte de la asociación:

 • Lot Amorós [FeenelCaos, Desarrollador de software y hardware abierto], ganador en el 2010 con el proyecto P4Live.
 • Raimon Guarro [Imatgedart, Artesano de la imagen], ganador en el 2010 con el proyecto Alfanhuí.
 • Carlos Padial [aka Surreal, Cineasta y desarrollador FLOSS], ganador en el 2011 con el proyecto KINORAW.
 • Ricardo Cançado [aka Eletro-I-man, VJ y creativo visual], Colaborador desde el 2011 con el proyecto Hibrido Live AV, presentado en las Ayudas 2010.

7. Derechos de la obra
Todos los derechos de la obra se reservan para sus autores. Los autores cederán los derechos de reproducción de las obras generadas a Telenoika para la difusión y documentación de las ayudas y/o las actividades de la asociación. Se valorará positivamente el uso de licencias libres, que permitan la libre difusión de la obra por internet. Toda publicación de las obras resultantes de los proyectos, ya sea en medios públicos o privados, imprimidos, audiovisuales o digitales tendrá que hacer constar a Telenoika como coproductora de la obra.
Estas becas han sido posibles gracias a la colaboración del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

+INFO:: info@telenoika.net

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.