Telenoika
AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2014

AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2014

Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2014L’Associació Cultural Telenoika obre «Convocatòria d’Ajuts per projectes de producció i recerca 2014»
dins del camp de l’experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d’artistes i investigadors audiovisuals en general.

Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2014


La Asociación Cultural Telenoika abre “Convocatoria de Ayudas para proyectos de producción e investigación 2014”
dentro del campo de la experimentación audiovisual. Se valorarán especialmente aquellos proyectos que aporten novedades y mejoras para beneficio de artistas e investigadores audiovisuales en general.


1. Terminis de les beques

Els candidats podran presentar la seva documentació fins al 3 de desembre de 2014. La resolució es farà pública el 20 de desembre de 2014, a les 19h, en l’acte de Presentació pública dels «Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2014», al local de l’entitat del carrer Sant Pau, 58 del Raval de Barcelona.

2. Dotació de les beques
Les Beques estan dotades amb 2.000 €, que es repartiran entre un mínim d’un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L’import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació Pública, un any després.

3. Candidats

Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, també estrangers, residents a l’estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que presentin una proposta de creació inèdita, d’acord amb aquestes bases.

4. Documentació

Els candidats hauran de trametre a la seu de Telenoika (carrer Sant Pau, 58, baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent:

1. Dades personals i currículum del sol·licitant.

2. Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament

3. Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, bibliografia…

4.4. S’haurà de presentar una còpia del projecte en paper i una altra en format digital.

5. Presentació pública
Un cop realitzat el projecte caldrà fer una Presentació pública amb lloc i data a determinar

6. El jurat

El jurat seguirà els següents criteris per a l’adjudicació de les ajudes:

1) Qualitat del Projecte: Es valorarà la comprensió del concepte del projecte i la seva presentació. La seva qualitat a nivell artístic i tècnic, la seva capacitat per ser realitzat i si respon a una trajectòria artística de qualitat.

2) Originalitat: Es valorarà l’originalitat del projecte en relació a les diferències que pugui aportar a les línies majoritàries de creació de l’àmbit de l’art i la tecnologia. La seva originalitat respecte als projectes que Telenoika ha becat fins al moment així com si el projecte té en compte punts de vista diferents al de l’home blanc, occidental i heterosexual.

3) Innvocació: Es valorarà el grau d’innovació des d’un punt de vista conceptual, de llenguatges expressius, d’eines, espais i innovació tecnològica.

4) Impacte en la comunitat: Es valorarà com el projecte presentat és interessant i coherent amb Telenoika i de quina manera pot ser usat i difós dins la comunitat Telenoika, el seu entorn d’acció i la comunitat artística en general.

5) Impacte social: Es valorarà que les obres aportin contingut social o polític que ajudi al diàleg i a la reflexió del context socioeconòmic contemporani, així com, intentin establir crítiques o millores en diferents àmbit de la societat.


7. Drets de l’obra

Tots els drets de l’obra es reserven per als seus autors. Els autors cediran els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la difusió i documentació de les ajudes i/o les activitats de l’associació.

Per als projectes basats en desenvolupament de programari o generació de línies de codi es requereix la publicació sota llicència lliure GPL o similar, que permeti la lliure difusió del codi.

Per a projectes de producció de continguts es requereix la publicació sota llicència lliure Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 o qualsevol altra menys restrictiva que permeti la lliure difusió de l’obra.

Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar a Telenoika com a coproductora de l’obra. Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.+INFO:: info@telenoika.net

###############################################################################################################################

1. Plazos de las becas

Los candidatos podrán presentar su documentación hasta el 3 de Diciembre de 2014. La resolución se hará pública el viernes 13 de Diciembre de 2014, a las 19h, en el acto de Presentación pública de las «Ayudas a la producción e investigacion Telenoika 2014», en el local de la entidad de la calle Sant Pau, 58 del Raval de Barcelona.

2. Dotación de las becas
Las Becas están dotadas con 2.000 €, que se repartirán entre un mínimo de uno y un máximo de dos de los proyectos presentados (según el criterio del jurado, el cual establecerá las diferentes aportaciones para cada proyecto premiado). El importe de las becas se hará efectivo en un 80% en el momento de la resolución de las becas y entrega de la factura correspondiente, y el 20% restante después de la Presentación pública, un año después.

3. Candidatos
Podrán optar los artistas a título individual o colectivo, también extranjeros, residentes en el estado Español o con nacionalidad española que presenten una propuesta de creación inédita, de acuerdo con estas bases.

4. Documentación

Los candidatos tendrán que enviar a la sede de Telenoika (calle Sant Pau, 58, bajos, 08001, Barcelona) la documentación siguiente:

1. Datos personales y currículum del solicitante.

2. Proyecto, donde tiene que constar: objetivos, planteamiento teórico y técnico, calendario, coste aproximado de realización y plan de financiación.

3. Toda la documentación adicional que los aspirantes crean conveniente incluir para facilitar la valoración del proyecto: dosier gráfico de obra reciente, bibliografía…

4.Se tendrá que presentar una copia del proyecto en papel y otra en formato digital.

5. Presentación pública
Una vez realizado el proyecto habrá que hacer una Presentación pública con lugar y fecha a determinar

6. El jurado

El jurado seguirá los siguientes criterios para la adjudicación de las ayudas:

1) Calidad del Proyecto: Se valorará la comprensión del concepto del proyecto y su presentación. Su calidad a nivel artístico y técnico, su capacidad para ser realizado y si responde a una trayectoria artística de calidad.

2) Originalidad: Se valorará la originalidad del proyecto en relación a las diferencias que pueda aportar a las líneas mayoritarias de creación del ámbito del arte y la tecnología. Su originalidad respecto a los proyectos que Telenoika ha becado hasta el momento así como si el proyecto tiene en cuenta puntos de vista distintos al del hombre blanco, occidental y heterosexual.
3) Innvocación: Se valorará el grado de innovación desde un punto de vista conceptual, de lenguajes expresivos, de herramientas, espacios e innovación tecnológica.

4) 4) Impacto en la comunidad: Se valorará hasta que punto el proyecto presentado es interesante y coherente con Telenoika y hasta que punto puede ser usado y difundido en la comunidad Telenoika, su entorno de acción y la comunidad artística en general.

5) Impacto social: Se valorará que las obras aporten contenido social o político que ayude al diálogo y la reflexión del contexto socio económico contemporáneo, así como, intenten establecer críticas o mejoras en distintos ámbito de la sociedad.


7. Derechos de la obra

Todos los derechos de la obra están reservados para sus autores. Los autores cederán los derechos de reproducción de las obras generadas a Telenoika para la difusión y documentación de las ayudas y/o actividades de la asociación.

Para los proyectos basados en desarrollo de software o generación de líneas de código se requiera la publicación bajo licencia libre GPL o similar, que permita la libre difusión del código.

Para proyectos de producción de contenidos o propuestas artísticas se requiere la publicación bajo licencia Creative Commons Reconoixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 o qualquier otra menos restrictiva

Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar a Telenoika com a coproductora de l’obra.Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.+INFO:: info@telenoika.net

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.