Telenoika
Santi Vilanova – Data_Leecher

Santi Vilanova – Data_Leecher

Data Leeching 

 


La intenció d'aquest projecte es proveir de noves eines de control i noves fonts de creació a la comunitat d'artistes audiovisuals que treballen amb tecnologies digitals. Bàsicament el projecte consisteix en la confecció d'una plana web que centralitza la informació actualitzada en temps real provinent de distintes bases de dades d'arreu del globus. Aquestes dades, be siguin meteorològiques, geològiques, mediambientals, demogràfiques, econòmiques, astronòmiques, sanitàries, etc, s'acondicionaran per tal de que siguin accessibles per part de creadors sense experiencia en la programació o en la informàtica de xarxes.

A més a més, s'ha dut a terme tot un procés de recerca i recopilació d'informació i eines útils per a aquelles persones que, sense tenir gaires coneixements de programació, vulguin fer servir dades extretes en temps real de qualsevol web html a internet per als seus projectes audiovisuals:

Manual d'obtenció, filtrat i conversió a OSC de dades web

El nostre mitjà concret per a extreure dades d'internet i convertir-les a un format interpretable és el llenguatje de programació PHP. PHP permet contingut dinàmic a la web, és a dir, permet l'actualització de dades mitjançant peticions a un servidor o a una altra web. Existeixen moltes classes PHP (petites aplicacions o llibreries d'instruccions) que permeten treballar amb protocols com OSC i MIDI o que ens ajuden a filtrar dades d'una web de la que volem extreure'n determinades informacions (pe. dades astronòmiques).

1. PHP i el Servidor Apache

Necessitem instal·lar el PHP i el Servidor Apache per a executar els codis PHP que ens ajudaran a filtrar les dades necessàries de les webs que triem. El procés és distint segons el sistema operatiu que fem servir:

A) Línux: Obrim un terminal i executem el següent comandament:

sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5

amb això instalarem els softwares necessaris. També haurem de reiniciar el servidor apache, per si de cas:
sudo/etc/init.d/apache2 restart.

Obrim el explorador d'internet (mozilla, chrome, etc) i escrivim "localhost" a la barra de direccions. Si apareix un missatge "it works!" és que està tot correcte. Per tal d'executar els nostres codis PHP (pe: cereals.php) haurem d'ubicar-los a la carpeta var/www del disc dur de sistema, i executarlos al navegador web així: 
localhost/cereals.php

B) Windows: La instal·lació del servidor Apache amb PHP sota Windows és un procés complex, s'han d'instal·lar les aplicacions per separat i editar arxius de sistema per a      configurar tot correctament. A més, fa falta conexió a internet per a executar els codis PHP, encara que no necessitin obtenir dades de la xarxa. Si teniu les ganes i els coneixements per a instal·lar i configurar el que cal molt millor. En cas contrari, afortunadament existeixen aplicacions que empaqueten tot, una d'elles es XAMPP,      que us instalarà tot el programari que cal per a començar a treballar. Podeu trobar l'aplicació i el seu detallat manual d'us a:

 
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

C) MacOSX: inclou a la instalació de sistema Apache i PHP, tot i que PHP es troba deshabilitat per defecte i s'ha de modificar un arxiu de sistema per a que comenci a      funcionar. Aquesta plana web explica com fer-ho:

 

2. El Pàrser i l'intèrpret OSC

Quan accedim a una web que ofereix dades en temps real normalment ens trobem amb planes plenes de taules i distintes seccions diferents. Necessitem aillar les dades que volem fer servir per tal de poder treballar amb elles i manipularles o convertirles en formats com OSC, més usables amb el programari de creació audiovisual "estándar".
Farem servir 2 classes PHP que ens ajudaran amb el parsejat i la conversió de les dades a OSC.
Una és el simple html dom parser:

 
 
amb el que podem analitzar tota una URL escrita en HTML i destriar-ne la informació útil.
 

L'altra és el client OSC, que podeu trobar aquí:
 

Podeu trobar totes dues classes, amb documentació adicional, en aquest paquet:
php_classes.zip

existeixen moltes altres classes que ofereixen altres funcionalitats:


PHP a MIDI: http://staff.dasdeck.de/valentin/midi/

de moment, només treballarem amb el protocol OSC, que ens permet una comunicació precisa amb entorns com Processing, PD, Max/MSP, Reaktor, vvvv, etc.

4. La Matèria Prima

Ja tenim tot el software necessari per a començar a xuclar dades d'internet i enviarles al nostre entorn de composició audiovisual, pero primer necessitem fer una mica de mineria de dades i trobar webs que ofereixin en format html informació dinàmica. Aqui van unes quantes webs:

els valors del ibex 35
http://www.bolsamadrid.es/esp/mercados/acciones/accind1_1.htm

dades meteorològiques a catalunya
http://www.meteoclimatic.com/index/mapinfo/ESCAT?screen_width=1280

dades oceanogràfiques
http://www.imedea.uib.es/~datos/produccion/boyas/index.php?seccion=cabrera&subsec=Datos&language=en_GB

cotització dels cereals a Argentina
http://www.bolcereales.com.ar/

dades astronòmiques
http://www.spaceweather.com/

Tracking de fauna marina
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/stop_cover.html
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/Stop39390-08/data39390-08.html

compendi de webs amb free data
http://gsociology.icaap.org/data.htm

També és interessant consultar webs sobre visualització de dades, com ara:
http://infosthetics.com/
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/

I el projecte de patchejat internacional de sensor i actuadors
http://www.pachube.com

5. El codi PHP

Ara si, ja podem començar a escriure les nostres aplicacions de parsejat i OSC amb php.
tot el codi php ha d'estar escrit entre els símbols <? i ?>, i haurem d'incloure les clases que necessitem i configurar ips i ports per al OSC.
A més a més, ens serà util una línia de codi que refresqui el nostre codi PHP automàticament.
Ara es tracta de consultar els exemples i la documentació de les classes, copiar i enganxar, proves i errors, fins que aillem les dades que ens poden ser útils.
el manual del html dom parser conté bastant exemples senzills, que ofereixen una bona base, i la clase osc.php, pel que fa al seu ús com a emissor de dades OSC és bastant senzill. Aquest seria l'esquelet bàsic d'una aplicacio php de parsejat i OSC:

 

<!– Refresca cada 86400 segons (24 hores) –>
<meta http-equiv="REFRESH" content="86400">

<?

// Inclou les classes
include('html_dom_parser.php');
include('OSC.php');

// Llegeix una Web
$dom = file_get_dom('http://www.cincodias.com/indice/dow-jones/');

// Inicia OSCClient
$osclient = new OSCClient("127.0.0.1", 9999);

// Troba tags td amb la clase=value
$num = 0;
$valorweb = $dom->find('td.value');
foreach($valorweb as $v) {
$valorweb = $v->innertext;
$valorweb = ereg_replace(",",".",$dowjones);
++$num;

// Envia $valorweb per OSC
$oscmsg = new OSCMessage("/valor_".$num);
$oscmsg->add_arg($valorweb, "f");
$osclient->send($oscmsg);

}

?>

Aquí podeu descarregar uns quants exemples ja preparats:


exemples.zip

També existeix un extens manual i referència de PHP on-line a

La  intención de  este proyecto se proveer de  nuevas herramientas de  control y  nuevas fuentes de  creación a  la  comunidad de  artistas audiovisuales que trabajan con tecnologías digitales. Básicamente el proyecto consiste en la  confección de  una plana web que centraliza la  información actualizada en tiempo real proveniente de  distintas bases de datos de todas partes del globo. Estos datos, cordero sean meteorológicas, geológicas, medioambientales, demográficas, económicas, astronómicas, sanitarias, etc, se acondicionaran por tal de  que sean accesibles por parte de  creadores sin experiencia en la  programación o  en la  informática de  redes.

Además, se ha llevado a  término todo un proceso de  búsqueda y  recopilación de  información y  herramientas útiles para aquellas personas que, sin tener demasiados conocimientos de  programación, quieran usar datos extraídos en tiempo real de  cualquier web html a  internet para los suyos proyectos audiovisuales:

Manual de Obtención, filtrado y conversión a OSC de datos web
Nuestro medio concreto para extraer datos de  internet y  convertirlas a  un formato interpretable es el llenguatje de  programación PHP. PHP permito contenido dinámico a  la  web, es decir, permito la  actualización de  datos mediante peticiones a  un servidor o  a otra web. Existen muchas clases PHP (pequeñas aplicaciones o  librerías de  instrucciones) que permiten trabajar con protocolos como OSC y  MIDI o  que nos ayudan a  filtrar datos de  una web de  la  que volamos extraer determinadas informaciones (pe. datos astronómicos).

1. PHP y  el Servidor Apache

Necesitamos instalar el PHP y  el Servidor Apache para ejecutar los códigos PHP que nos ayudarán a  filtrar los datos necesarios de  las webs que triem. El proceso es distinto según el sistema operativo que usamos:

A) Línux: Abrimos un terminal y  ejecutamos el siguiente mando:
sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5.

con esto instalarem los softwares necesarios. También habremos de  reiniciar el servidor apache, por si las moscas:


sudo/etc/init.d/apache2 restart.

Abrimos el explorador de  internet (mozilla, chrome, etc) y  escribimos "localhost" a  la  barra de  direcciones. Si aparece un mensaje "it works!" es que está todo correcto. Por tal de  ejecutar nuestros códigos PHP (pe: cereales.php) habremos de  ubicarlos a  la  carpeta var/www del disco duro de  sistema, y  executarlos al navegador web así:  localhost/cereales.php

B) Windows: La  instalación del servidor Apache con PHP bajo Windows es un proceso complejo, se han de  instalar las aplicaciones por separado y  editar archivos de  sistema para      configurar todo correctamente. Además, hace falta conexió a  internet para ejecutar los códigos PHP, aunque no necesiten obtener datos de  la  red. Si tenéis las ganas y  los conocimientos para instalar y  configurar el que hace falta mucho mejor. De lo contrario, afortunadamente existen aplicaciones que empaquetan todo, una de  ellas se XAMPP,      que os instalarà todo el software que hace falta para empezar a  trabajar. Podéis encontrar la  aplicación y  su detallado manual de  os a:

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

C) MacOSX: inclou a la instalació de sistema Apache i PHP, tot i que PHP es troba deshabilitat per defecte i s'ha de modificar un arxiu de sistema per a que comenci a  funcionar. Aquesta plana web explica com fer-ho:

http://www.devarticles.com/c/a/Apache/Using-Apache-and-PHP-on-Mac-OS-X/

2. El Pàrser y  el intérprete OSC

Cuando accedemos a  una web que ofrece datos en tiempo real normalmente nos encontramos con llanuras llenas de  mesas y  distintas secciones diferentes. Necesitamos aillar los datos que volamos usar por tal de  poder trabajar con ellas y  manipularles o  convertirles en formatos como OSC, más usables con el software de  creación audiovisual "estándar".
Usaremos 2 clases PHP que nos ayudarán con el parsejat y  la conversión de  los datos a  OSC.
Una es el simple html dom parser:

http://simplehtmldom.sourceforge.net/ ,

con el que podemos analizar toda una URL escrita en HTML y  discernir la  información útil.

La  otra es el cliente OSC, que podéis encontrar aquí:

http://andy.schmeder.net/software

Podéis encontrar las dos clases, con documentación adicional, en este paquete:
php_classes.zip

existeixen moltes altres classes que ofereixen altres funcionalitats:

PHP a  MIDI: http://staff.dasdeck.de/valentin/midi/

por el momento, sólo trabajaremos con el protocolo OSC, que nos permito una comunicación precisa con entornos como Processing, PD, Max/MSP, Reaktor, vvvv, etc.


4. La  Materia Prima

Ya tenemos todo el software necesario para empezar a  chupar datos de  internet y  enviarles a nuestro en torno a  composición audiovisual, pero primero necesitamos hacer algo de  minería de  datos y  encontrar webs que ofrezcan en formato html información dinámica. Aqui van unas cuántas webs:

los valores del ibex 35
http://www.bolsamadrid.es/esp/mercados/acciones/accind1_1.htm

datos meteorológicos a  catalunya
http://www.meteoclimatic.com/index/mapinfo/ESCAT?screen_width=1280

datos oceanográficos
http://www.imedea.uib.es/~datos/produccion/boyas/index.php?seccion=cabrera&subsec=Datos&language=en_GB

cotización de los cereales a  Argentina
http://www.bolcereales.com.ar/

datos astronómicos
http://www.spaceweather.com/

Tracking de  fauna marina
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/stop_cover.html
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/Stop39390-08/data39390-08.html

compendi de  webs con free data
http://gsociology.icaap.org/data.htm

También es interesante consultar webs sobre visualización de  datos, como por ejemplo:
http://infosthetics.com/
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/

Y  el proyecto de  patchejat internacional de  sensor y  actuadors
http://www.pachube.com

5. El código PHP

Ahora si, ya podemos empezar a  escribir nuestras aplicaciones de  parsejat y  OSC con php.
todo el código php ha de  estar escrito entre los símbolos <? y  ?>, y  habremos de  incluir las clases que necesitamos y  configurar ips y  puertos para el OSC.
Además, nos será util una línea de  código que refresque nuestro código PHP automáticamente.
Ahora se trata de  consultar los ejemplos y  la documentación de  las clases, copiar y  enganchar, pruebas y  errores, hasta que aillem los datos que nos pueden ser útiles.
el manual del html dom parser contiene bastante ejemplos sencillos, que ofrecen una buena base, y  la clase osc.php, con respecto al suyo uso como emisor de  datos OSC es bastante sencillo. Este sería el esqueleto básico de  una aplicacio php de  parsejat y  OSC:

<!– Refresca cada 86400 segundos (24 horas) –>
<meta http-equiv="REFRESH" contento="86400">

<?

// Incluye las clases
include('htmldomparser.php');
include('OSC.php');

// Lee una Web
$dom = hilogetdom('http://www.cincodias.como/indice/dow-jones/');

// Inicia OSCClient
$osclient = new OSCClient("127.0.0.1", 9999);

// Encuentra tags td con la  clase=value
$num = 0;
$valorweb = $dom->find('td.value');
foreach($valorweb as $v) {
$valorweb = $v->innertext;
$valorweb = eregreplace(",",".",$dowjones);
++$num;

// Envía $valorweb por OSC
$oscmsg = new OSCMessage("/valor_".$num);
$oscmsg->addarg($valorweb, "f");
$osclient->send($oscmsg);

}

?>

Aquí podéis descargar unos cuántos ejemplos ya preparados:

exemples.zip

También existe un extenso manual y  referencia de  PHP on-line a   
http://www.php.net/manual/es/ 

 

Data Leeching 

 


La intenció d'aquest projecte es proveir de noves eines de control i noves fonts de creació a la comunitat d'artistes audiovisuals que treballen amb tecnologies digitals. Bàsicament el projecte consisteix en la confecció d'una plana web que centralitza la informació actualitzada en temps real provinent de distintes bases de dades d'arreu del globus. Aquestes dades, be siguin meteorològiques, geològiques, mediambientals, demogràfiques, econòmiques, astronòmiques, sanitàries, etc, s'acondicionaran per tal de que siguin accessibles per part de creadors sense experiencia en la programació o en la informàtica de xarxes.

A més a més, s'ha dut a terme tot un procés de recerca i recopilació d'informació i eines útils per a aquelles persones que, sense tenir gaires coneixements de programació, vulguin fer servir dades extretes en temps real de qualsevol web html a internet per als seus projectes audiovisuals:

Manual d'obtenció, filtrat i conversió a OSC de dades web

El nostre mitjà concret per a extreure dades d'internet i convertir-les a un format interpretable és el llenguatje de programació PHP. PHP permet contingut dinàmic a la web, és a dir, permet l'actualització de dades mitjançant peticions a un servidor o a una altra web. Existeixen moltes classes PHP (petites aplicacions o llibreries d'instruccions) que permeten treballar amb protocols com OSC i MIDI o que ens ajuden a filtrar dades d'una web de la que volem extreure'n determinades informacions (pe. dades astronòmiques).

1. PHP i el Servidor Apache

Necessitem instal·lar el PHP i el Servidor Apache per a executar els codis PHP que ens ajudaran a filtrar les dades necessàries de les webs que triem. El procés és distint segons el sistema operatiu que fem servir:

A) Línux: Obrim un terminal i executem el següent comandament:

sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5

amb això instalarem els softwares necessaris. També haurem de reiniciar el servidor apache, per si de cas:
sudo/etc/init.d/apache2 restart.

Obrim el explorador d'internet (mozilla, chrome, etc) i escrivim "localhost" a la barra de direccions. Si apareix un missatge "it works!" és que està tot correcte. Per tal d'executar els nostres codis PHP (pe: cereals.php) haurem d'ubicar-los a la carpeta var/www del disc dur de sistema, i executarlos al navegador web així: 
localhost/cereals.php

B) Windows: La instal·lació del servidor Apache amb PHP sota Windows és un procés complex, s'han d'instal·lar les aplicacions per separat i editar arxius de sistema per a      configurar tot correctament. A més, fa falta conexió a internet per a executar els codis PHP, encara que no necessitin obtenir dades de la xarxa. Si teniu les ganes i els coneixements per a instal·lar i configurar el que cal molt millor. En cas contrari, afortunadament existeixen aplicacions que empaqueten tot, una d'elles es XAMPP,      que us instalarà tot el programari que cal per a començar a treballar. Podeu trobar l'aplicació i el seu detallat manual d'us a:

 
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

C) MacOSX: inclou a la instalació de sistema Apache i PHP, tot i que PHP es troba deshabilitat per defecte i s'ha de modificar un arxiu de sistema per a que comenci a      funcionar. Aquesta plana web explica com fer-ho:

 

2. El Pàrser i l'intèrpret OSC

Quan accedim a una web que ofereix dades en temps real normalment ens trobem amb planes plenes de taules i distintes seccions diferents. Necessitem aillar les dades que volem fer servir per tal de poder treballar amb elles i manipularles o convertirles en formats com OSC, més usables amb el programari de creació audiovisual "estándar".
Farem servir 2 classes PHP que ens ajudaran amb el parsejat i la conversió de les dades a OSC.
Una és el simple html dom parser:

 
 
amb el que podem analitzar tota una URL escrita en HTML i destriar-ne la informació útil.
 

L'altra és el client OSC, que podeu trobar aquí:
 

Podeu trobar totes dues classes, amb documentació adicional, en aquest paquet:
php_classes.zip

existeixen moltes altres classes que ofereixen altres funcionalitats:


PHP a MIDI: http://staff.dasdeck.de/valentin/midi/

de moment, només treballarem amb el protocol OSC, que ens permet una comunicació precisa amb entorns com Processing, PD, Max/MSP, Reaktor, vvvv, etc.

4. La Matèria Prima

Ja tenim tot el software necessari per a començar a xuclar dades d'internet i enviarles al nostre entorn de composició audiovisual, pero primer necessitem fer una mica de mineria de dades i trobar webs que ofereixin en format html informació dinàmica. Aqui van unes quantes webs:

els valors del ibex 35
http://www.bolsamadrid.es/esp/mercados/acciones/accind1_1.htm

dades meteorològiques a catalunya
http://www.meteoclimatic.com/index/mapinfo/ESCAT?screen_width=1280

dades oceanogràfiques
http://www.imedea.uib.es/~datos/produccion/boyas/index.php?seccion=cabrera&subsec=Datos&language=en_GB

cotització dels cereals a Argentina
http://www.bolcereales.com.ar/

dades astronòmiques
http://www.spaceweather.com/

Tracking de fauna marina
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/stop_cover.html
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/Stop39390-08/data39390-08.html

compendi de webs amb free data
http://gsociology.icaap.org/data.htm

També és interessant consultar webs sobre visualització de dades, com ara:
http://infosthetics.com/
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/

I el projecte de patchejat internacional de sensor i actuadors
http://www.pachube.com

5. El codi PHP

Ara si, ja podem començar a escriure les nostres aplicacions de parsejat i OSC amb php.
tot el codi php ha d'estar escrit entre els símbols <? i ?>, i haurem d'incloure les clases que necessitem i configurar ips i ports per al OSC.
A més a més, ens serà util una línia de codi que refresqui el nostre codi PHP automàticament.
Ara es tracta de consultar els exemples i la documentació de les classes, copiar i enganxar, proves i errors, fins que aillem les dades que ens poden ser útils.
el manual del html dom parser conté bastant exemples senzills, que ofereixen una bona base, i la clase osc.php, pel que fa al seu ús com a emissor de dades OSC és bastant senzill. Aquest seria l'esquelet bàsic d'una aplicacio php de parsejat i OSC:

 

<!– Refresca cada 86400 segons (24 hores) –>
<meta http-equiv="REFRESH" content="86400">

<?

// Inclou les classes
include('html_dom_parser.php');
include('OSC.php');

// Llegeix una Web
$dom = file_get_dom('http://www.cincodias.com/indice/dow-jones/');

// Inicia OSCClient
$osclient = new OSCClient("127.0.0.1", 9999);

// Troba tags td amb la clase=value
$num = 0;
$valorweb = $dom->find('td.value');
foreach($valorweb as $v) {
$valorweb = $v->innertext;
$valorweb = ereg_replace(",",".",$dowjones);
++$num;

// Envia $valorweb per OSC
$oscmsg = new OSCMessage("/valor_".$num);
$oscmsg->add_arg($valorweb, "f");
$osclient->send($oscmsg);

}

?>

Aquí podeu descarregar uns quants exemples ja preparats:


exemples.zip

També existeix un extens manual i referència de PHP on-line a

La  intención de  este proyecto se proveer de  nuevas herramientas de  control y  nuevas fuentes de  creación a  la  comunidad de  artistas audiovisuales que trabajan con tecnologías digitales. Básicamente el proyecto consiste en la  confección de  una plana web que centraliza la  información actualizada en tiempo real proveniente de  distintas bases de datos de todas partes del globo. Estos datos, cordero sean meteorológicas, geológicas, medioambientales, demográficas, económicas, astronómicas, sanitarias, etc, se acondicionaran por tal de  que sean accesibles por parte de  creadores sin experiencia en la  programación o  en la  informática de  redes.

Además, se ha llevado a  término todo un proceso de  búsqueda y  recopilación de  información y  herramientas útiles para aquellas personas que, sin tener demasiados conocimientos de  programación, quieran usar datos extraídos en tiempo real de  cualquier web html a  internet para los suyos proyectos audiovisuales:

Manual de Obtención, filtrado y conversión a OSC de datos web
Nuestro medio concreto para extraer datos de  internet y  convertirlas a  un formato interpretable es el llenguatje de  programación PHP. PHP permito contenido dinámico a  la  web, es decir, permito la  actualización de  datos mediante peticiones a  un servidor o  a otra web. Existen muchas clases PHP (pequeñas aplicaciones o  librerías de  instrucciones) que permiten trabajar con protocolos como OSC y  MIDI o  que nos ayudan a  filtrar datos de  una web de  la  que volamos extraer determinadas informaciones (pe. datos astronómicos).

1. PHP y  el Servidor Apache

Necesitamos instalar el PHP y  el Servidor Apache para ejecutar los códigos PHP que nos ayudarán a  filtrar los datos necesarios de  las webs que triem. El proceso es distinto según el sistema operativo que usamos:

A) Línux: Abrimos un terminal y  ejecutamos el siguiente mando:
sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5.

con esto instalarem los softwares necesarios. También habremos de  reiniciar el servidor apache, por si las moscas:


sudo/etc/init.d/apache2 restart.

Abrimos el explorador de  internet (mozilla, chrome, etc) y  escribimos "localhost" a  la  barra de  direcciones. Si aparece un mensaje "it works!" es que está todo correcto. Por tal de  ejecutar nuestros códigos PHP (pe: cereales.php) habremos de  ubicarlos a  la  carpeta var/www del disco duro de  sistema, y  executarlos al navegador web así:  localhost/cereales.php

B) Windows: La  instalación del servidor Apache con PHP bajo Windows es un proceso complejo, se han de  instalar las aplicaciones por separado y  editar archivos de  sistema para      configurar todo correctamente. Además, hace falta conexió a  internet para ejecutar los códigos PHP, aunque no necesiten obtener datos de  la  red. Si tenéis las ganas y  los conocimientos para instalar y  configurar el que hace falta mucho mejor. De lo contrario, afortunadamente existen aplicaciones que empaquetan todo, una de  ellas se XAMPP,      que os instalarà todo el software que hace falta para empezar a  trabajar. Podéis encontrar la  aplicación y  su detallado manual de  os a:

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

C) MacOSX: inclou a la instalació de sistema Apache i PHP, tot i que PHP es troba deshabilitat per defecte i s'ha de modificar un arxiu de sistema per a que comenci a  funcionar. Aquesta plana web explica com fer-ho:

http://www.devarticles.com/c/a/Apache/Using-Apache-and-PHP-on-Mac-OS-X/

2. El Pàrser y  el intérprete OSC

Cuando accedemos a  una web que ofrece datos en tiempo real normalmente nos encontramos con llanuras llenas de  mesas y  distintas secciones diferentes. Necesitamos aillar los datos que volamos usar por tal de  poder trabajar con ellas y  manipularles o  convertirles en formatos como OSC, más usables con el software de  creación audiovisual "estándar".
Usaremos 2 clases PHP que nos ayudarán con el parsejat y  la conversión de  los datos a  OSC.
Una es el simple html dom parser:

http://simplehtmldom.sourceforge.net/ ,

con el que podemos analizar toda una URL escrita en HTML y  discernir la  información útil.

La  otra es el cliente OSC, que podéis encontrar aquí:

http://andy.schmeder.net/software

Podéis encontrar las dos clases, con documentación adicional, en este paquete:
php_classes.zip

existeixen moltes altres classes que ofereixen altres funcionalitats:

PHP a  MIDI: http://staff.dasdeck.de/valentin/midi/

por el momento, sólo trabajaremos con el protocolo OSC, que nos permito una comunicación precisa con entornos como Processing, PD, Max/MSP, Reaktor, vvvv, etc.


4. La  Materia Prima

Ya tenemos todo el software necesario para empezar a  chupar datos de  internet y  enviarles a nuestro en torno a  composición audiovisual, pero primero necesitamos hacer algo de  minería de  datos y  encontrar webs que ofrezcan en formato html información dinámica. Aqui van unas cuántas webs:

los valores del ibex 35
http://www.bolsamadrid.es/esp/mercados/acciones/accind1_1.htm

datos meteorológicos a  catalunya
http://www.meteoclimatic.com/index/mapinfo/ESCAT?screen_width=1280

datos oceanográficos
http://www.imedea.uib.es/~datos/produccion/boyas/index.php?seccion=cabrera&subsec=Datos&language=en_GB

cotización de los cereales a  Argentina
http://www.bolcereales.com.ar/

datos astronómicos
http://www.spaceweather.com/

Tracking de  fauna marina
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/stop_cover.html
http://whale.wheelock.edu/whalenet-stuff/Stop39390-08/data39390-08.html

compendi de  webs con free data
http://gsociology.icaap.org/data.htm

También es interesante consultar webs sobre visualización de  datos, como por ejemplo:
http://infosthetics.com/
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/

Y  el proyecto de  patchejat internacional de  sensor y  actuadors
http://www.pachube.com

5. El código PHP

Ahora si, ya podemos empezar a  escribir nuestras aplicaciones de  parsejat y  OSC con php.
todo el código php ha de  estar escrito entre los símbolos <? y  ?>, y  habremos de  incluir las clases que necesitamos y  configurar ips y  puertos para el OSC.
Además, nos será util una línea de  código que refresque nuestro código PHP automáticamente.
Ahora se trata de  consultar los ejemplos y  la documentación de  las clases, copiar y  enganchar, pruebas y  errores, hasta que aillem los datos que nos pueden ser útiles.
el manual del html dom parser contiene bastante ejemplos sencillos, que ofrecen una buena base, y  la clase osc.php, con respecto al suyo uso como emisor de  datos OSC es bastante sencillo. Este sería el esqueleto básico de  una aplicacio php de  parsejat y  OSC:

<!– Refresca cada 86400 segundos (24 horas) –>
<meta http-equiv="REFRESH" contento="86400">

<?

// Incluye las clases
include('htmldomparser.php');
include('OSC.php');

// Lee una Web
$dom = hilogetdom('http://www.cincodias.como/indice/dow-jones/');

// Inicia OSCClient
$osclient = new OSCClient("127.0.0.1", 9999);

// Encuentra tags td con la  clase=value
$num = 0;
$valorweb = $dom->find('td.value');
foreach($valorweb as $v) {
$valorweb = $v->innertext;
$valorweb = eregreplace(",",".",$dowjones);
++$num;

// Envía $valorweb por OSC
$oscmsg = new OSCMessage("/valor_".$num);
$oscmsg->addarg($valorweb, "f");
$osclient->send($oscmsg);

}

?>

Aquí podéis descargar unos cuántos ejemplos ya preparados:

exemples.zip

También existe un extenso manual y  referencia de  PHP on-line a   
http://www.php.net/manual/es/ 

 

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.