Telenoika
Telenoika :: Ajuts a la producció i a la recerca 2012

Telenoika :: Ajuts a la producció i a la recerca 2012

ajuts_telenoika_2012

 

Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012
Grants for research and production Telenoika 2012
Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2012

L’Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria d’Ajuts per projectes de producció i recerca dins del camp de l’experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d’artistes i investigadors audiovisuals en general.

Resolució: http://www.telenoika.net/telenoika-resolucio-ajuts-la-produccio-i-la-recerca-2012

 

1. Terminis de les beques
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 26 d’octubre del 2012. La resolució es farà pública la segona setmana de novembre del 2012.

2. Dotació de les beques
Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d’un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L’import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació pública (un any després) de les mateixes.

ajuts_telenoika_2012

 

Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012
Grants for research and production Telenoika 2012
Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2012

L’Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria d’Ajuts per projectes de producció i recerca dins del camp de l’experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d’artistes i investigadors audiovisuals en general.

Resolució: http://www.telenoika.net/telenoika-resolucio-ajuts-la-produccio-i-la-recerca-2012

 

1. Terminis de les beques
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 26 d’octubre del 2012. La resolució es farà pública la segona setmana de novembre del 2012.

2. Dotació de les beques
Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d’un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L’import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació pública (un any després) de les mateixes.


3. Candidats

 

Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu,també estrangers, residents a l’estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que presentin una proposta de creació inèdita, d’acord amb aquestes bases.

 

4. Documentació
Els candidats hauran de trametre a la seu de Telenoika (carrer Sant Pau, 58, baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent:
a) Dades personals i currículum del sol·licitant.
b) Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.
c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, bibliografia…
d) S’haurà de presentar una còpia del projecte en paper i una altra en format digital.

5. Presentació pública
Un cop realitzat el projecte caldrà fer una presentació pública amb lloc i data a determinar (aprox. novembre de 2013).

6. El jurat
El jurat estarà integrat per les persones següents: -Nuria Vergès [aka nú nú, cantant i politòloga], Albert Callejo [aka Dima, investigador i creatiu audiovisual], Ignasi Àlvarez [aka Korgogro, músic i tecnòleg] i Marc Pitarch [aka Koulomek, músic i psicòleg]

 

7. Drets de l’obra
Tots els drets de l’obra es reserven per als seus autors. Els autors cediran els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la difusió i documentació dels ajuts i/o les activitats de l’associació. Es valorarà positivament l’ús de llicències lliures, que permetin la lliure difusió de l’obra per internet. Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar Telenoika com a coproductora de l’obra.

Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

+INFO:: info@telenoika.net

Descarrega’t les bases de la convocatòria

Resolució Ajuts 2011

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Castellano

Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2012

La Asociación Cultural Telenoika abre Convocatoria de Ayudas para proyectos de producción e investigación dentro del campo de la experimentación audiovisual. Se valorarán especialmente aquellos proyectos que aporten novedades y mejoras para beneficio de artistas e investigadores audiovisuales en general.

 

1. Plazos de las becas
Los candidatos podrán presentar su documentación hasta el día 26 de octubre del 2012. La resolución se hará pública durante la segunda semana de noviembre del 2012.

2. Dotación de las becas
Las Becas están dotadas con 4.000 €, que se repartirán entre un mínimo de uno y un máximo de dos de los proyectos presentados (según el criterio del jurado, el cual establecerá las diferentes aportaciones para cada proyecto premiado). El importe de las becas se hará efectivo en un 80% en el momento de la resolución de las becas y entrega de la factura correspondiente, y el 20% restante después de la Presentación pública (un año después) de las mismas.

3. Candidatos
Podrán optar los artistas a título individual o colectivo, también extranjeros, residentes en el estado Español o con nacionalidad española que presenten una propuesta de creación inédita, de acuerdo con estas bases.

4. Documentación
Los candidatos tendrán que enviar a la sede de Telenoika (calle Santa Pau, 58, bajos, 08001, Barcelona) la documentación siguiente:
a) Datos personales y currículum del solicitante.
b) Proyecto, donde tiene que constar: objetivos, planteamiento teórico y técnico, calendario, coste aproximado de realización y plan de financiación.
c) Toda la documentación adicional que los aspirantes crean conveniente incluir para facilitar la valoración del proyecto: dosier gráfico de obra reciente, bibliografía…
d) Se tendrá que presentar una copia del proyecto en papel y otra en formato digital.

5. Presentación pública
Una vez realizado el proyecto habrá que hacer una presentación pública con lugar y fecha a determinar (aproximadamente en noviembre de 2013).

6. El jurado
El jurado estará integrado por las personas siguientes: -Nuria Vergès [aka nú nú, cantant i politòloga], Albert Callejo [aka Dima, investigador i creatiu audiovisual], Ignasi Àlvarez [aka Korgogro, músic i tecnòleg] i Marc Pitarch [aka Koulomek, músic i psicòleg]

7. Derechos de la obra
Todos los derechos de la obra se reservan para sus autores. Los autores cederán los derechos de reproducción de las obras generadas a Telenoika para la difusión y documentación de las ayudas y/o las actividades de la asociación. Se valorará positivamente el uso de licencias libres, que permitan la libre difusión de la obra por internet. Toda publicación de las obras resultantes de los proyectos, ya sea en medios públicos o privados, imprimidos, audiovisuales o digitales tendrá que hacer constar a Telenoika como coproductora de la obra.

Estas becas han sido posibles gracias a la colaboración del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

+INFO:: info@telenoika.net

Descargate las bases de la convocatória
Resolución Ayudas 2011

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////English

Telenoika 2012 Production and research Grants

Telenoika Cultural Association announces the production and research Grants for projects in the field of audiovisual experimentation.  Projects that contribute with novelties and improvements for the benefit of artists and audiovisual researchers in general will be specially valued.

1. Terms of the grants
Candidates will be able to present their documentation until 26th October, 2012.  Resolution will be published second week of November 2012.

2. Endowment of the grants
The grants are gifted with 4.000 €, that will be delivered to a minimum of one and a maximum of two projects among those presented (as the criterion of the jury, which will establish the different aportations for each rewarded project ). The grants will be payed 80% at the moment of the resolution of grants and delivery of the corresponding bill, and the remaining 20% after the  public presentation.

3. Candidates
Artists as individuals or collective can opt to this grants, also foreigners residents in Spain or with Spanish nationality that present a proposal of unpublished creation, in accordance with this bases.

4. Documentation
Candidates will have to send the following documentation to the Telenoika headquarters (Sant Pau 58, 08001, Barcelona) :
a) personal Data and curriculum.
b) Project, featuring aims, theoretical and technical overview, calendar, approximative realisation cost, and funding plan.
c) Additional documentation that applicants believe convenient to include in order to facilitate the understanding of the project: graphic dossier of recent work, bibliography…
d) Applicants will have to present a copy of the project in paper and another in digital format.

5. Public presentation
Once realised the project it will be necessary to do a public presentation, place and date to determine (roughly November 2013).

6. The jury
The jury will be integrated by the following people: -Nuria Vergès [aka nú nú, cantant i politòloga], Albert Callejo [aka Dima, investigador i creatiu audiovisual], Ignasi Àlvarez [aka Korgogro, músic i tecnòleg] i Marc Pitarch [aka Koulomek, músic i psicòleg]

7. Rights of the work
All the rights of the work are reserved for his authors. The authors will yield the rights of reproduction of generated works to Telenoika for the diffusion and documentation of the aids and/or the activities of the association. Use of free licenses allowing the free diffusion of the work through internetwill be valued positively. All publication of resultant works, both by public or private means, printed matters, audiovisual or digital will have to feature Telenoika as a coproducer of the project.

These grants have been possible thanks to the collaboration of the Culture Dep. of the Generalitat de Catalunya.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.