Telenoika
ER…VA 25: Visual music. Electronics forms and shape:  Clang label y Proyecto HOL::DOCUMENTACIÓ
|

ER…VA 25: Visual music. Electronics forms and shape: Clang label y Proyecto HOL::DOCUMENTACIÓ

ER…VA 25: Visual music. Electronics forms and shape:: Clang label y Proyecto HOL
http://hol.1mpar.com
http://www.clang.cl

Dia 11 de junio
19hs – 22hs
Sala Conservas. Carrer St Pau 58. Barcelona

===
Programa:

===
CATALÀ
===

KRISHVE

clang: http://clang.cl/krishve/
releases: http://clang.cl/apollo/
personal: http://www.krishve.com/

Krishve –Kritian Hverring – va créixer en una àrea rural amb molt temps per llegir, escoltar i somiar amb el futur. Aviat va descobrir la música i va desenvolupar el seu interès en l’enregistrament del seu entorn amb una vella gravadora de cinta. Després va adquirir instruments musicals per crear el seu propi estudi d’àudio.
Krishve utilitza una mescla de maquinari per crear una experiència improvisada de «viatge en el temps».
Una petita taula de mescles és el centre d’operacions, mentre que una sèrie de petits sintetitzadors, pedals d’efectes , instruments acústics i fins i tot el seu cos – qualsevol cosa que faci el so desitjat – proporciona les matèries primeres.
Krishve ha llançat discos en segells independents phloq i ara clang .
A més del seu propi treball, *Krishve compon i *haze disseny de so per a instal·lacions, teatre i cinema.
Des de 2012 ha estat associat amb l’Hotel Pro forma, el laboratori internacionalment reconegut de performances i instal·lacions audiovisuals.

===
BAND ANE
clang : http://clang.cl/band-ane/
personal : https://www.facebook.com/pages/BAND-ANE/108239935926138

videos:
https://www.youtube.com/watch?v=CK4a8E4eNPY

Ane Østergaard és una presència femenina en l’escena de la música electrònica. Ella és una artista extrovertida i captivadora que juntament amb ‘Mr. Laptop» (com ella crida al seu ordinador) actua com Band Ane .
Band Ane fa música electrònica melòdica i ben dissenyada, omple de vida i bon ambient.
Ane es mou amb delicadesa i gairebé «ingènuament» entre els elements i gèneres musicals de la música electrònica, pop, música infantil, drum’n’bass i happy hardcore, però sempre amb resultats elegants i coherents.
L’entorn és més important per al procés creatiu de Ane que l’equip que utilitza, com ella descobreix la «història secreta» darrere de cada lloc físic on crea la seva música. Això li proporciona abandonar el seu entorn habitual i buscar una casa abandonada o en qualsevol altre entorn que pugui inspirar-la: un nou projecte és un nou camí cap a una nova inspiració.

===
LARS FROM MARS

clang : http://clang.cl/lars-graugaard/
comunicados : http://clang.cl/the-yurodny-files/ – http://clang.cl/fact-machine/ – http://clang.cl/nvmbr/ – http://clang.cl/another – nueva -release /
personal : http://www.l–l.dk

videos:
https://vimeo.com/61415748
https://vimeo.com/22798675

De Dinamarca, Lars Graugaard, és un pioner prolífic i camaleónic músic amb experiència en mescles de diferents ‘estils musicals que van de l’estètica clàssica, de la contemporània i improvisada a un estil urbà. Això li permet moure’s amb facilitat entre una varietat d’àrees musicals que van des de declaracions de sons abstractes a dissenys de ritmes intel·ligents urbans sota el nom de Lars From Mars .
El seu interès principal és la música generada en temps real, per això sempre programa el seu ordinador d’acord amb les seves necessitats, incorporant noves mirades cognitives i construccions de significat en el seu so. Això genera a la seva música una riquesa i fascinació que pot ser fàcilment apreciada per la simple oïda.
Igualment a casa, a la sala de concerts i clubs, Lars ha treballat amb una àmplia gamma d’artistes, grups i conjunts de tot el món, amb llançaments en petits segells independents i també en els principals segells discogràfics.
Un destinatari múltiple de subvencions artístiques, Lars ara enfoca la seva energia en la realització de la interacció en temps real amb la seva pròpia reinvenció de les possibilitats del llenguatge del segle 21. Lars és un compositor resident en El Grup Instrumental de València, Espanya i artista professor visitant del New York University Steinhardt.

===
Project: HOL
http://hol.1mpar.com
Performance: DOT, a videogame with no winner
http://hol.1mpar.com/?page_id=811

Dot, un videojoc sense guanyador, és una performance amb sons i imatges sincronitzades a partir d’un sintetitzador audiovisual en forma de «consola de jocs”. La consola va ser construïda i programada per l’artista, i és controlada pels joysticks de videojocs ( Nintendo ) . L’instrument és completament autònom i treballa sense una computadora, usant només un projector i un sistema de so per reproduir el seu contingut.
El projecte va ser creat amb l’objectiu de criticar alguns aspectes de la lògica del joc, però l’ús de la seva pròpia estètica, sons i elements gràfics característics. La performance critica, a través d’imatges abstractes , temes relacionats amb la vida i els jocs quotidians de les persones. Totes les imatges i els sons van ser creats i programats per l’artista i es generen en temps real en una actuació de 30 minuts. El públic està convidat a jugar amb l’artista, i tots dos produeixen junts la banda sonora i les imatges.
La performance té 5 parts , com els nivells d’un joc. L’artista i els convidats estan confortables en coixins a dalt de l’escenari, mirant la pantalla , controlant tots els elements de la *performance utilitzant dos joysticks de la Nitendo – com si estiguessin jugant un videojoc a casa. La diferència és que mai hi ha un guanyador.

===
CASTELLÀ
===

KRISHVE

clang: http://clang.cl/krishve/
releases: http://clang.cl/apollo/
personal: http://www.krishve.com/

Krishve – Kritian Hverring – creció en una área rural con mucho tiempo para leer, escuchar y soñar con el futuro. Pronto descubrió la música y desarrolló su interés en la grabación de su entorno con una vieja grabadora de cinta. Después adquirió instrumentos musicales para crear su propio estudio de audio.
Krishve utiliza una mezcla de hardware para crear una experiencia improvisada de «viaje en el tiempo».
Una pequeña mesa de mezclas es el centro de operaciones, mientras que una serie de pequeños sintetizadores, pedales de efectos , instrumentos acústicos e incluso su cuerpo – cualquier cosa que haga el sonido deseado – proporciona las materias primas.
Krishve ha lanzado discos en sellos independientes phloq y ahora clang .
Además de su propio trabajo, Krishve compone y haze diseño de sonido para instalaciones, teatro y cine.
Desde 2012 ha estado asociado con el Hotel Pro Forma, el laboratorio internacionalmente reconocido de performances e instalaciones audiovisuales.

===
BAND ANE
clang : http://clang.cl/band-ane/
personal : https://www.facebook.com/pages/BAND-ANE/108239935926138

videos:
https://www.youtube.com/watch?v=CK4a8E4eNPY

Ane Østergaard es una presencia femenina en la escena de la música electrónica. Ella es una artista extrovertida y cautivadora que junto con ‘Mr. Laptop» (como ella llama a su ordenador) actua como Band Ane .
Band Ane hace música electrónica melódica y bien diseñada, llena de vida y buen ambiente.
Ane se mueve con delicadeza y casi «ingenuamente» entre los elementos y géneros musicales de la música electrónica, pop, música infantil, drum’n’bass y happy hardcore, pero siempre con resultados elegantes y coherentes.
El entorno es más importante para el proceso creativo de Ane que el equipo que utiliza, como ella descubre la «historia secreta» detrás de cada lugar físico donde crea su música. Esto le proporciona abandonar su entorno habitual y buscar una casa abandonada o en cualquier otro entorno que pueda inspirarla: un nuevo proyecto es un nuevo camino hacia una nueva inspiración.

===
LARS FROM MARS

clang : http://clang.cl/lars-graugaard/
comunicados : http://clang.cl/the-yurodny-files/ – http://clang.cl/fact-machine/ – http://clang.cl/nvmbr/ – http://clang.cl/another – nueva -release /
personal : http://www.l–l.dk

videos:
https://vimeo.com/61415748
https://vimeo.com/22798675

De Dinamarca, Lars Graugaard es un pionero prolífico y camaleónico con experiencia en mezclas de estilos musicales que van de la estética clásica, de la contemporánea e improvisada a un estilo urbano. Esto le permite moverse con facilidad entre una variedad de áreas musicales que van desde declaraciones de sonidos abstractos a diseños de ritmos inteligentes urbanos bajo el nombre de Lars From Mars.
Su interés principal es la música generada en tiempo real, por eso siempre programa su ordenador de acuerdo con sus necesidades, incorporando nuevas miradas cognitivas y construcciones de significado en su sonido. Esto genera a su música una riqueza y fascinación que puede ser fácilmente apreciada por el simple oído.
Igualmente en casa en la sala de conciertos y clubs, Lars ha trabajado con una amplia gama de artistas, grupos y conjuntos de todo el mundo, con lanzamientos en pequeños sellos independientes y también en los principales sellos discográficos.
Un destinatario múltiple de subvenciones artísticas, Lars ahora enfoca su energía en la realización de la interacción en tiempo real con su propia reinvención de las posibilidades del lenguaje del siglo 21. Lars es un compositor residente en El Grup Instrumental de Valencia, España y artista profesor visitante del New York University Steinhardt.

===
Project: HOL
http://hol.1mpar.com
Performance: DOT, a videogame with no winner
http://hol.1mpar.com/?page_id=811

Dot, un videojuego sin ganador, es una performance con sonidos e imágenes sincronizadas a partir de un sintetizador audiovisual en forma de «consola de juegos”. La consola fue construida y programada por el artista, y es controlada por los joysticks de videojuegos( Nintendo ) . El instrumento es completamente autónomo y trabaja sin una computadora, usando sólo un proyector y un sistema de sonido para reproducir su contenido.
El proyecto fue creado con el objetivo de criticar algunos aspectos de la lógica del juego, pero el uso de su propia estética, sonidos y elementos gráficos característicos. La performance critica, a través de imágenes abstractas , temas relacionados con la vida y los juegos cotidianos de las personas. Todas las imágenes y los sonidos fueron creados y programados por el artista y se generan en tiempo real en una actuación de 30 minutos. El público está invitado a jugar con el artista, y ambos producen juntos la banda sonora y las imágenes.
La performance tiene 5 partes , como los niveles de un juego. El artista y los invitados están confortables en cojines arriba del escenario, mirando la pantalla , controlando todos los elementos de la performance utilizando dos joysticks de la Nitendo – como si estuvieran jugando un videojuego en casa. La diferencia es que nunca hay un ganador.

____

ENG::
===

KRISHVE

clang: http://clang.cl/krishve/
releases: http://clang.cl/apollo/
personal: http://www.krishve.com/

Krishve – Kritian Hverring – grew up in a remote rural area with plenty of time to read, listen and dream about the future. Soon he discovered music and developed an interest in recording his surroundings on an old tape recorder, later acquiring musical equipment to create a recording studio for himself.

Krishve uses a limited assembly of hardware to create an improvised ‘time travel’ experience. A small mixer is the hub of operations, while a number of small synths, stomp boxes, acoustic instruments and even his body – anything that makes the desired sound – provides the raw materials.

Krishve has released digital downloads and physical media on independent labels phloq and now clang. In addition to his own work, Krishve composes and sound-designs for installations, theatre and film. Since 2012 he has been associated with Hotel Pro Forma, the internationally recognized laboratory of visual music performance and installations.

===
BAND ANE

clang: http://clang.cl/band-ane/
personal: https://www.facebook.com/pages/BAND-ANE/108239935926138

videos:
https://www.youtube.com/watch?v=CK4a8E4eNPY

Ane Østergaard is a fresh and long awaited feminine addition to the electronic music scene. She is an extremely extrovert and captivating performer, and together with her ‘Mr. Laptop’ as she calls her computer, she performed as Band Ane.

Band Ane is melodic and well-crafted electronic music that is full of life and atmosphere. Ane moves delicately and almost naïvely between musical elements and genres including electronica, pop, children’s music, drum’n’bass and happy hardcore, yet always providing elegant and coherent results.

The surroundings are more important to Ane’s creative process than the equipment she uses, as she discovers the ‘secret story’ behind the physical place where she creates her music. This has her leave her usual surroundings and go to an abandoned house or anywhere else that may inspire her: a new project is a new path towards a new inspiration.

===
LARS FROM MARS

clang: http://clang.cl/lars-graugaard/
releases: http://clang.cl/the-yurodny-files/ – http://clang.cl/fact-machine/ – http://clang.cl/nvmbr/ – http://clang.cl/another-new-release/
personal: http://www.l–l.dk

videos:
https://vimeo.com/61415748
https://vimeo.com/22798675

Denmark’s Lars Graugaard is a prolific and chameleon-like pioneer with a background in a mix of musical styles ranging classical, contemporary and improvised to urban. It lets him move with ease between a variety of musical areas ranging from abstract and demanding sonic statements to effortless, street-smart rhythm designs under the moniker Lars From Mars.

His main interest is real-time generated music and he always programs the computer according to his needs, incorporating recent insight into human cognition and meaning-making in sound. This gives for a music that is rich and intriguing yet easily appreciated by the naked ear.

Equally at home in the concert hall and club, Lars has worked with a wide range of artists, groups and ensembles all over the world with releases on small independents and major labels. A multiple recipient of artist grants, Lars now focuses his performing energies on real-time interaction with his own re-imagining of the possibilities of the 21st century idiom. Lars is Resident Composer at El Grup Instrumental de Valencia, Spain and Visiting Faculty Artist at New York University Steinhardt.

===

Project: HOL
http://hol.1mpar.com
Performance: DOT, a videogame with no winner
http://hol.1mpar.com/?page_id=811

‘Dot, a videogame with no winner’ is performance with synchronized sounds and images, played with an audiovisual synthesizer in the form of a ‘game console’ built and programmed by the artist, and controlled by vintage videogame (Nintendo) joysticks. The instrument is completely autonomous and works without a computer, using only a projector and sound system to play its content.
The project was created with the idea of criticizing some aspects of game logics, but using its own aesthetics, sounds and characteristic graphic elements. The performance criticizes, through abstract images, themes linked to people’s everyday life and games. All images and sounds were created and programmed by the artist and they are generated in real time, in a 30 minutes performance. The audience is invited to play with the artist, and both produce together the soundtrack and the images.
The performance has 5 parts, like the levels of a game. The artist and the invited guests seat on cushions, on stage, turned to the screen, controlling all the elements of the performance using two joysticks – as if they were playing a videogame at home. The difference is that there is never a winner.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.