Telenoika
ER..VA #35 SEMINARI LLUM I SO; CONTROL, SINCRONIA, INTERACCIÓ
|

ER..VA #35 SEMINARI LLUM I SO; CONTROL, SINCRONIA, INTERACCIÓ

CATALÀ::
Er…va #35
SEMINARI LLUM I SO; CONTROL, SINCRONIA, INTERACCIÓ

08 de Juliol / 19h / Conservas
C/ Sant Pau 58. 08001 Barcelona

Els últims avanços en tecnologia audiovisual i les aplicacions més innovadores en el camp de l’audiovisual en directe dels últims anys, van explorant una tendència de “invasió” de l’espai físic, interpretant aquest com un element creatiu més sobre el qual poder intervenir de manera audiovisual, per crear experiències inmersives i sensacions perceptives que trenquen amb la concepció clàssica de materialitat física.

La vídeo projecció ha abandonat el “enquadrament” clàssic, heretat de la tradició pictòrica occidental, per apropiar-se de l’espai físic. En aquest camí, l’ús de vídeo projectors com a fonts lumíniques i la utilització, control i programació d’elements lumínics digitals, Lluminàries LED o díodes Làser, aporten una sèrie d’innovacions en diferents àrees de la creació escènica, la música, les intalacions interacitves o inmersives, l’arquitectura o el Live Av

Amb aquest seminari des de Telenoika, juntament amb el Festival Visual Brasil, ens volem introduir i actualitzar sobre les novetats en aquesta àrea de la creació audiovisual digital contemporània.

Presentacions::


Omar Prole
http://www.telenoika.net/comunitAV/omar-prole
Acaba de realitzar un taller de LEDs, llums i DMX on s’ensenyen diferents eines i metodologies de treball per al disseny, control i sincronització amb el so, de diversos elements lumínics per a ser integrats en espectacles escènics i/o audiovisuals.

Fèlix Vinyals
Control de tires de LEDs per instal·lacions artístiques i interactives amb Arduino
Les tires de LEDs son un element perfecte per desenvolupar estímuls visuals d’entorns interactius o d’instal·lacions artístiques típiques del mon del New Media Art. Però com podem controlar aquests LEDs que en poden ser només 10, 100 o potser fins a 1000? En aquesta demostració pràctica veurem com amb l’Arduino podem fer de forma molt senzilla aquest control.

Protopixel
http://www.protopixel.net/
Protopixel és un estudi amb base a Barcelona, especialitzat en el disseny d’interacció lumínica. Mitjançant la combinació de user-centered design, fast prototyping i desenvolupament d’interfícies, creen experiències interactives i contingut digital on el control expressiu de la llum és el principal mitja conductor. A més del disseny lumínic, ProtoPixel compta amb experiència en el desenvolupament d’interfícies tangibles, interacció de cos sencer i arquitectura medial
L’avanç de les tecnologies d’il·luminació (especialment les basades en LED) han impulsat la creació d’instal·lacions audiovisuals altament expressives, a partir d’estructures lumíniques complexes, la combinació de diferents fonts de llum i la interacció en temps real entre un o múltiples usuaris. A través del nostre treball en aquest camp (al que denominem Interactive Lighting Design) proposem revisar diferents paradigmes de disseny lumínic, repassant els seus aspectes tècnics i creatius.
Així mateix, presentarem ProtoPixel, una eina Plug & Play que combina el disseny de microcontroladors i programari per resoldre problemes recurrents en la creació de superfícies lumíniques, el control de LEDs en temps real, i el mapping de contingut visual per a lluminàries. ProtoPixel permet convertir qualsevol tipus de lluminària LED en una smart light. Mitjançant la seva aplicació, és possible mapejar i calibrar automàticament contingut visual per a superfícies custom, simplificant significativament el treball dels dissenyadors, i permetent control en temps real a través de sensors, dispositius mòbils, càmeres, dades d’internet, etc

NITERE_Lluminescene (MAV)
http://projekvisual.com/category/lluminescene/
Sonido, luces y Led Mapping LIVE
Realitzat en col·laboració amb ProtoPixel, Nítere és un projecte en desenvolupament, basat en el disseny i control d’una escenografia de lluminàries LED i la seva sincronització amb la música. Un directe de Música electrònica, llum i Led Mapping, mitjançant el control i sincronia de 15 barres LED RGB d’1 metre disposades sobre l’escenari i una escenografia de Led Mapping Espacial.

CASTELLANO::
TELENOIKA – VISUAL BRASIL


Er…va #35
SEMINARIO LUZ Y SONIDO; CONTROL, SINCRONÍA E INTERACCIÓN

08 de Julio / 19h / Salas Conservas
C/ Sant Pau 58. 08001 Barcelona
Los últimos avances en tecnología audiovisual y las aplicaciones más innovadoras en el campo del audiovisual en directo de los últimos años, vienen explorando una tendencia de “invasión” del espacio físico, interpretando éste como un elemento creativo más sobre el que poder intervenir de manera audiovisual, para crear experiencias inmersivas y sensaciones perceptivas que rompen con la concepción clásica de la materialidad física..
La video proyección ha abandonado el “encuadre” clásico, heredado de la tradición pictórica occidental, para apropiarse del espacio físico. En este camino, el uso de video proyectores como fuentes lumínicas y la utilización, control y programación de elementos lumínicos digitales, Luminarias LED o diodos Láser, aportan una serie de innovaciones en distintas áreas de la creación escénica, la música, las instalaciones interactivas, la arquitectura o el Live AV.
Con este seminario desde Telenoika, junto con el Festival Visual Brasil,queremos introducirnos y actualizarnos sobre las novedades en ésta área de la creación audiovisual digital contemporánea.

Presentaciones::

Omar Prole
http://www.telenoika.net/comunitAV/omar-prole
Acaba de realizar un taller de LEDs, luces y DMX donde se enseñan diferentes herramientas y metodologías de trebajo para el diseño, control y sincronización con el sonido, de diversos elementos lumínicos para ser integrados en espectáculos escénicos y/o audiovisuales.

Protopixel
http://www.protopixel.net/

Protopixel és un estudio con base en Barcelona, especializado en el diseño de interacción lumínica. Mediante la combinación de user-centered design, fast prototyping y desarrollo de interfaces, crean experiencias interactivas y contenido digital donde el control expresivo de la luz es el principal medio conductor. Además del diseño lumínico, ProtoPixel cuenta con experiencia en el desarrollo de interfaces tangibles, interacción de cuerpo entero y arquitectura medial
El avance de las tecnologías de iluminación (especialmente las basadas en LED) han impulsado la creación de instalaciones audiovisuales altamente expresivas, a partir de estructuras lumínicas complejas, la combinación de diferentes fuentes de luz y la interacción en tiempo real entre uno o multiples usuarios. A través de nuestro trabajo en este campo (al que denominamos Interactive Lighting Design) proponemos revisar diferentes paradigmas de diseño lumínico, repasando sus aspectos técnicos y creativos.
Asimismo, presentaremos ProtoPixel, una herramienta Plug & Play que combina el diseño de microcontroladores y software para resolver problemas recurrentes en la creación de superficies lumínicas, el control de LEDs en tiempo real, y el mapping de contenido visual para luminarias. ProtoPixel permite convertir cualquier tipo de luminaria LED en una smart light. Mediante su aplicación, es posible mapear y calibrar automáticamente contenido visual para superficies custom, simplificando significativamente el trabajo de los diseñadores, y permitiendo control en tiempo real a través de sensores, dispositivos móviles, cámaras, datos de internet, etc

NITERE_Lluminescene (MAV)
Sound, Lights and Led Mapping Live
http://mappingaudiovisual.com/lluminescene-sets
Desarrollado en colaboración con ProtoPixel, Nítere és un proyecto en desarrollo, basado en el diseño y control de una escenografía de luminárias LED y su sincronización con la música. Es un directo de Música electrónica, Luz y Led Mapping, mediante el control y sincronía de 15 barrar LED RGB de 1 metro dispuestas sobre el escenario y un Led Mapping Espacial.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.