Telenoika
Visual Brasil::Seminari Llum i So; Ccontrol, Sincronía, Iintearcció

Visual Brasil::Seminari Llum i So; Ccontrol, Sincronía, Iintearcció

CATALÀ::
TELENOIKA – VISUAL BRASIL
SEMINARI LLUM I SO; CONTROL, SINCRONIA, INTERACCIÓ
17 de Juliol / 19h / Parc de l’Espanya Industrial. Sants


Els últims avanços en tecnologia audiovisual i les aplicacions més innovadores en el camp de l’audiovisual en directe dels últims anys, van explorant una tendència de “invasió” de l’espai físic, interpretant aquest com un element creatiu més sobre el qual poder intervenir de manera audiovisual, per crear experiències inmersives i sensacions perceptives que trenquen amb la concepció clàssica de materialitat física.
La vídeo projecció ha abandonat el “enquadrament” clàssic, heretat de la tradició pictòrica occidental, per apropiar-se de l’espai físic. En aquest camí, l’ús de vídeo projectors com a fonts lumíniques i la utilització, control i programació d’elements lumínics digitals, Lluminàries LED o díodes Làser, aporten una sèrie d’innovacions en diferents àrees de la creació escènica, la música, les intalacions interacitves o inmersives, l’arquitectura o el Live Av
Amb aquest seminari des de Telenoika, juntament amb el Festival Visual Brasil, ens volem introduir i actualitzar sobre les novetats en aquesta àrea de la creació audiovisual digital contemporània.
Presentacions::
17 de Juliol 19h / Punt Multimedia. Parc de l’Espanya Industrial. Sants

-Llum i Ones_Santi Vilanova, Playmodes
http://playmodes.com
Santi Vilanova és investigador audiovisual i programador autodidacta en el camp del “creative coding”, disciplina que li ha permès de combinar el disseny audiovisual amb la música electrónica.
Com a co-fundador de Playmodes, estudi especialitzat en la innovació audiovisual, ha realitzat desenes de projectes internacionals en el camp del mapping, l’escenografia digital, el control computeritzat de la llum, les instal·lacions interactives o el “luthierisme” electrònic.

La xerrada “Llum i Ones” presenta una selecció de projectes propis que tenen a veure amb el control algorítmic de la llum. S’hi mostren eines de software pròpies que, mitjançant modulacions ondulatories, permeten tractar la llum com un element sonor. Aquestes eines donen forma a instal·lacions immersives on la llum i el so presenten comportament anàlegs i inseparables.

La creació d’instruments lumínics customitzats, a partir de la motorització de diodes làser o de la incorporació de comunicacions inalàmbriques a píxels LED, permeten seguir explorant la línea de “colonització” de l’espai que han pres les tecnologies audiovisuals des dels inicis d’aquesta dècada, amb la irrupció del mapatge de video-projeccions, el mapatge de pixels i les noves possibilitats de les luminàries digitals.

– Interactive Lighting Design__Sebastián Mealla, Carles F Julià, Daniel Gallardo_Protopixel
http://www.protopixel.net/

Protopixel és un estudi amb base a Barcelona, especialitzat en el disseny d’interacció lumínica. Mitjançant la combinació de user-centered design, fast prototyping i desenvolupament d’interfícies, creen experiències interactives i contingut digital on el control expressiu de la llum és el principal mig conductor. A més del disseny lumínic, ProtoPixel compta amb experiència en el desenvolupament d’interfícies tangibles, interacció de cos sencer i arquitectura medial

L’avanç de les tecnologies d’il·luminació (especialment les basades en LED) han impulsat la creació d’instal·lacions audiovisuals altament expressives, a partir d’estructures lumíniques complexes, la combinació de diferents fonts de llum i la interacció en temps real entre un o múltiples usuaris. A través del nostre treball en aquest camp (al que denominem Interactive Lighting Design) proposem revisar diferents paradigmes de disseny lumínic, repassant els seus aspectes tècnics i creatius.

Així mateix, presentarem ProtoPixel, una eina Plug & Play que combina el disseny de microcontroladors i programari per resoldre problemes recurrents en la creació de superfícies lumíniques, el control de LEDs en temps real, i el mapping de contingut visual per a lluminàries. ProtoPixel permet convertir qualsevol tipus de lluminària LED en una smart light. Mitjançant la seva aplicació, és possible mapejar i calibrar automàticament contingut visual per a superfícies custom, simplificant significativament el treball dels dissenyadors, i permetent control en temps real a través de sensors, dispositius mòbils, càmeres, dades d’internet, etc

Listening Lights_Andrés Pérez López
http://www.andresperezlopez.com/

Andrés Pérez López (València, 1987), investigador i desenvolupador en l’àmbit de la tecnologia musical. Enginyer de Telecomunicacions i Màster en Computació Sonora de formació, en l’actualitat desenvolupa el seu treball com *freelance en diversos camps relacionats amb la música, la interactivitat i l’audiovisual, especialment en els àmbits de l’Àudio 3D, el desenvolupament d’interfícies i l’anàlisi sonora en temps real.

El projecte Listening Lights explora la relació entre elements sonors i d’il·luminació en el context de la performance musical. El nucli del projecte ho constitueix RTML, una peça de programari lliure creat per l’autor en col·laboració amb Telenoika. RTML (Real-Time Machine Listening) permet analitzar diverses característiques musicals de l’àudio en temps real (volum, pitch, tonalitat, *tempo…) i usar aquesta informació per controlar qualsevol element extern, com a visuals, llums o LEDs

NITERE_Lluminescene (MAV) + ProtoPixel
http://mappingaudiovisual.com/lluminescene-sets
Sonido, luces y Led Mapping LIVE

Realitzat en col·laboració amb ProtoPixel, Nítere és un projecte en desenvolupament, basat en el disseny i control d’una escenografia de lluminàries LED i la seva sincronització amb la música. Un directe de Música electrònica, llum i Led Mapping, mitjançant el control i sincronia de 15 barres LED RGB d’1 metre disposades sobre l’escenari i una escenografia de Led Mapping Espacial.

CASTELLANO::
TELENOIKA – VISUAL BRASIL
SEMINARIO LUZ Y SONIDO; CONTROL, SINCRONÍA E INTERACCIÓN
17 de Julio / 19h / Parc de l’Espanya Industrial. Sants

Los últimos avances en tecnología audiovisual y las aplicaciones más innovadoras en el campo del audiovisual en directo de los últimos años, vienen explorando una tendencia de “invasión” del espacio físico, interpretando éste como un elemento creativo más sobre el que poder intervenir de manera audiovisual, para crear experiencias inmersivas y sensaciones perceptivas que rompen con la concepción clásica de la materialidad física..

La video proyección ha abandonado el “encuadre” clásico, heredado de la tradición pictórica occidental, para apropiarse del espacio físico. En este camino, el uso de video proyectores como fuentes lumínicas y la utilización, control y programación de elementos lumínicos digitales, Luminarias LED o diodos Láser, aportan una serie de innovaciones en distintas áreas de la creación escénica, la música, las instalaciones interactivas, la arquitectura o el Live AV.

Con este seminario desde Telenoika, junto con el Festival Visual Brasil,queremos introducirnos y actualizarnos sobre las novedades en ésta área de la creación audiovisual digital contemporánea.

Presentaciones::
17 de Julio 19h / Punt Multimedia. Parc de l’Espanya Industrial. Sants

-Luz y ondas_Santi Vilanova, Playmodes
http://playmodes.com

Santi Vilanova es investigador audiovisual y programador autodidacta en el campo del “creative coding”, disciplina que le ha permitido combinar diseño audiovisual con la música electrónica.
Como co-fundador de Playmodes, estudio especializado en la innovación audiovisual, ha realizado decenas de proyectos internacionales en el campo del mapping, de la escenografía digital, el control computerizado de la luz, las instalaciones interactivas o el “luthierismo” electrónico.

La charla “Luz y Ondas”, presenta una selección de proyectos propios que tienen que ver con el control algorítmico de la luz. Se muestran herramienta de software propias que, mediante modulaciones ondulatorias, permiten tratar la luz como un elemento sonoro. Estas herramients dan forma a instalaciones inmersivas donde la luz y el sonido presentan comportamientos análogos e inseparables.

La creación de instrumentos lumínicos customizados, a partir de la motorización de diodos láser o de la incorporación de comunicaciones innalámbricas a pixeles LED, permiten seguir explorando la línea de “colonización· del espacio que han tomado las tecnologías audiovisuales desde incicios de esta década, con la irrupción del mapping de video proyección, el mapeado de pixeles y las nuevas posibilidades de las luminarias digitales

– Interactive Lighting Design__Sebastián Mealla, Carles F Julià, Daniel Gallardo_Protopixel
http://www.protopixel.net/

Protopixel és un estudio con base en Barcelona, especializado en el diseño de interacción lumínica. Mediante la combinación de user-centered design, fast prototyping y desarrollo de interfaces, crean experiencias interactivas y contenido digital donde el control expresivo de la luz es el principal medio conductor. Además del diseño lumínico, ProtoPixel cuenta con experiencia en el desarrollo de interfaces tangibles, interacción de cuerpo entero y arquitectura medial

El avance de las tecnologías de iluminación (especialmente las basadas en LED) han impulsado la creación de instalaciones audiovisuales altamente expresivas, a partir de estructuras lumínicas complejas, la combinación de diferentes fuentes de luz y la interacción en tiempo real entre uno o multiples usuarios. A través de nuestro trabajo en este campo (al que denominamos Interactive Lighting Design) proponemos revisar diferentes paradigmas de diseño lumínico, repasando sus aspectos técnicos y creativos.

Asimismo, presentaremos ProtoPixel, una herramienta Plug & Play que combina el diseño de microcontroladores y software para resolver problemas recurrentes en la creación de superficies lumínicas, el control de LEDs en tiempo real, y el mapping de contenido visual para luminarias. ProtoPixel permite convertir cualquier tipo de luminaria LED en una smart light. Mediante su aplicación, es posible mapear y calibrar automáticamente contenido visual para superficies custom, simplificando significativamente el trabajo de los diseñadores, y permitiendo control en tiempo real a través de sensores, dispositivos móviles, cámaras, datos de internet, etc

Listening Lights_Andrés Pérez López
http://www.andresperezlopez.com/

Andrés Pérez López (Valencia, 1987), investigador y desarrollador en el ámbito de la tecnología musical. Ingeniero de Telecomunicaciones y Master en Computación Sonora de formación, en la actualidad desarrolla su trabajo como freelance en diversos campos relacionados con la música, la interactividad y el audiovisual, especialmente en los ámbitos del Audio 3D, el desarrollo de interfaces y el análisis sonoro en tiempo real.

El proyecto Listening Lights expora la relación entre elementos sonoros y de iluminación en el contexto de la performance musical. El núcleo del proyecto lo constituye RTML, una pieza de software libre creado por el autor en colaboración con Telenoika. RTML (Real-Time Machine Listening) permite analizar diversas características musicales del audio en tiempo real (volumen, pitch, tonalidad, tempo…) y usar esta información para controlar cualquier elemento externo, como visuales, luces o LEDs

NITERE_Lluminescene (MAV) + ProtoPixel
Sound, Lights and Led Mapping Live

http://mappingaudiovisual.com/lluminescene-sets
Desarrollado en colaboración con ProtoPixel, Nítere és un proyecto en desarrollo, basado en el diseño y control de una escenografía de luminárias LED y su sincronización con la música. Es un directo de Música electrónica, Luz y Led Mapping, mediante el control y sincronía de 15 barrar LED RGB de 1 metro dispuestas sobre el escenario y un Led Mapping Espacial.

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.