Telenoika
Telenoika :: Ajuts a la producció i a la recerca 2010.

Telenoika :: Ajuts a la producció i a la recerca 2010.

ajuts_telenoika_021c.png 

L’Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria de Beques per projectes de producció i recerca dins del camp de l’experimentació audiovisual. 

1. Terminis de les beques
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 30 de setembre del 2010. La resolució es farà el 14 d’octubre del 2010.

2. Dotació de les beques
Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d’un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L’import de les beques es farà efectiu en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent.

3. Candidats
Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, també estrangers, residents a l’estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que presentin una proposta de creació inèdita, d’acord amb aquestes bases.

4. Documentació
Els candidats hauran de trametre a la seu de TELENOIKA (carrer Riereta 5, baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent: a) Dades personals i currículum del sol·licitant. b) Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament. c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, bibliografia… S’hauran de presentar dues còpies del projecte en paper i dues en format digital.

5. Presentació pública
Un cop realitzat el projecte caldrà fer una presentació pública amb lloc i data a determinar (aproximadament a l’octubre de 2011).

6. El jurat
El jurat estarà integrat per les persones següents: – Santi Vilanova (president de Telenoika) – Xavier Gibert (sotspresident de Telenoika) – Eduard Llorens (coordinador de Telenoika) – Irma Vilà (comissària i productora cultural)
7. Drets de l’obra
Els autors hauran de publicar les seves obres i/o projectes fruit d’aquesta convocatòria amb una llicència oberta Creative Commons [tipus a determinar pels autors] Tots els drets de l’obra es reserven per als seus autors.
Els autors cediran gratuïtament els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la difusió i documentació dels ajuts i/o les activitats de l’associació.
Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar Telenoika com a coproductora de l’obra.

-Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del CoNCA i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Més info: info @ telenoika.net

ajuts_telenoika_021c.png 

L’Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria de Beques per projectes de producció i recerca dins del camp de l’experimentació audiovisual. 

1. Terminis de les beques
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 30 de setembre del 2010. La resolució es farà el 14 d’octubre del 2010.

2. Dotació de les beques
Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d’un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L’import de les beques es farà efectiu en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent.

3. Candidats
Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, també estrangers, residents a l’estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que presentin una proposta de creació inèdita, d’acord amb aquestes bases.

4. Documentació
Els candidats hauran de trametre a la seu de TELENOIKA (carrer Riereta 5, baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent: a) Dades personals i currículum del sol·licitant. b) Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament. c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, bibliografia… S’hauran de presentar dues còpies del projecte en paper i dues en format digital.

5. Presentació pública
Un cop realitzat el projecte caldrà fer una presentació pública amb lloc i data a determinar (aproximadament a l’octubre de 2011).

6. El jurat
El jurat estarà integrat per les persones següents: – Santi Vilanova (president de Telenoika) – Xavier Gibert (sotspresident de Telenoika) – Eduard Llorens (coordinador de Telenoika) – Irma Vilà (comissària i productora cultural)
7. Drets de l’obra
Els autors hauran de publicar les seves obres i/o projectes fruit d’aquesta convocatòria amb una llicència oberta Creative Commons [tipus a determinar pels autors] Tots els drets de l’obra es reserven per als seus autors.
Els autors cediran gratuïtament els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la difusió i documentació dels ajuts i/o les activitats de l’associació.
Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar Telenoika com a coproductora de l’obra.

-Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del CoNCA i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Més info: info @ telenoika.net

Vols més informació sobre Telenoika i de les seves activitats?

Telenoika

Web de l'Associació Cultural Telenoika: C/ Magalhes, 54, baix (Poble Sec) 08004-BARCELONA - NO FIX PHONE NUMBER
(CC BY 3.0) No s'autoritza a cap Entitat de Drets d'Autor a reclamar cap quantitat en el nostre nom.